Tek­nik­ken svig­te­de

Var­men dril­le­de i Hels­in­gør - al­li­ge­vel kør­te vi 26,1 km/ l

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Chri­ste­nen uf­fe@ bi­len. dk

Det ser rig­tigt fint ud på pa­pi­ret. Kun fi­re rund­kørs­ler og ot­te lys­kryds. Der­til et pænt styk­ke mo­tor­vej på fem ki­lo­me­ter – alt­så en fjer­de­del af he­le vo­res øko- ru­te. Og som det hem­me­li­ge trum­f­kort har tem­pe­ra­tu­ren sne­get sig op på 25 gra­der den­ne ons­dag for­mid­dag. Det er godt, når man vil spa­re på drå­ber­ne.

» Vi har var­met bi­len op for dig, så du kan ba­re kø­re løs af ru­ten sam­men med Fre­de­rik, « si­ger Volkswa­gen Hels­in­gø­rs di­rek­tør, Ste­en Ber­tel­sen.

Og gan­ske rig­tigt. For­an ho­ve­d­ind­gan­gen står en VW Po­lo 1.2 TSi ma­gen til den, jeg kør­te i Ring­s­ted. Der er fuld drøn på kli­maan­læg­get, så vi ik­ke skal li­de me­re end højst nød­ven­digt på te­st­ru­ten, hvor aircon­di­tion og an­dre strømty­ve na­tur­lig­vis er slå­et fra. In­stru­men­tet vi­ser mo­tor­tem­pe­ra­tur på knap 100 gra­der, og blæ­se­ren snur­rer lystigt. Bi­len er i sand­hed for­var­met.

‘ Fedt’ tæn­ker jeg. Her er ik­ke brug for en test­tur, men net­op de ven­li­ge og fi­ne for­be­re­del­ser skal se­ne­re vi­se sig at væ­re et pro­blem. Aircon­di­tion slu­ger mas­ser af strøm, og en bil der står læn­ge i tom­gang bru­ger enor­me mæng­der ener­gi til blæ­se­ren, der skal su­ge luft gen­nem kø­le­ren, når fartvin­den ik­ke kla­rer op­ga­ven.

Da jeg sam­men med bilø­ko­no­mistu­de­ren­de Fre­de­rik Mowitz kø­rer ud på ru­ten, ser alt fint ud. Bort­set fra at Fre­de­rik er en or­dent­lig klep­pert på 105 kg.

» Jeg sy­nes, at ru­ten er lidt van­ske­lig, for­di det går nedad, hvor der er en mas­se lys­kryds og mest opad, hvor vi kun­ne dra­ge nyt­te af jævn fart. Men det er jo ik­ke mig, der har lagt ru­ten, så vi må få det bed­ste ud af te­sten, « si­ger den un­ge fyr.

Rød bøl­ge

Det går rig­tigt fint. Snart vi­ser for­brugs­må­le­ren over 30 km/ l. Men så be­gyn­der lys­kryd­sen­de at duk­ke op. Med lov­lig fart kø­rer man fra rødt til rødt. Det er fri­sten­de at sæt­te far­ten en smu­le op, for så når man over for grønt – med den øger fangst­mu­lig­he­der for po­li­ti­fol­ke­ne, der lu­rer med de­res ra­dar på stræk­nin­gen mod mo­tor­vej­en.

Vi hol­der me­get og læn­ge for rødt, men hel­dig­vis har bi­len start- sto­pau­to­ma­tik, tæn­ker jeg. El­ler har den? For selv om mi­ne ører ik­ke op­fan­ger mo­tor­lyd, vi­ser om­drej­nings­tæl­leren, at mo­to­ren går i tom­gang, selv om start- stop- knap­pen er ak­ti­ve­ret. Vi for­sø­ger alt, men der er ik­ke no­get at gø­re. Den vil ik­ke sluk­ke mo­to­ren af sig selv, når vi hol­der i fri­gear. Så vi kø­rer ru­ten uden start­stop au­to­ma­tik, og set i det lys er det ik­ke så rin­ge, at re­sul­ta­tet bli­ver 25,9 km/ l – 4,6 km/ l over det of­fi­ci­el­le for­brugs­tal.

Hjem­me kla­ger vi vor nød til che­fen, der selv ta­ger og lil­le tur i bi­len, hvor­ef­ter han er­ken­der, at pro­ble­met ik­ke umid­del­bart la­der sig lø­se in­den for den tid, vi har til rå­dig­hed på ru­ten.

For­ment­lig har kø­le­blæ­ser og aircon­di­tion ud­mat­tet bat­te­ri­et så me­get, at start- stop- au­to­ma­tik­ken ik­ke kan ak­ti­ve­res, for­di det vil træk­ke yder­li­ge­re strøm ud af sy­ste­met.

I ste­det la­der vi bi­len hvi­le et styk­ke tid, så mo­tor­tem­pe­ra­tu­ren fal­der så me­get, at blæ­se­ren i det mind­ste ik­ke be­hø­ver at kø­re fra star­ten. Men, det er en stak­ket frist.

Al­le­re­de ef­ter fem ti mi­nut­ters kør­sel, er det slut med start- stop- au­to­ma­tik­ken igen. Vi fort­sæt­ter ad den nu vel­kend­te ru­te, og mit øge­de kend­skab til ly­s­in­ter­val­ler og for­ven­te­de kø- stræk­nin­ger gør det mu­ligt at klip­pe en smu­le af ben­z­in­for­bru­get. Vel hjem­me hos VW Hels­in­gør på Klos­ter­mose­vej vi­ser Blue Think Trai­ne­ren 26,1 km/ l.

Jeg er im­po­ne­ret. Ik­ke af min egen ind­sats. Men af at den­ne fi­re­cy­lin­dre­de Po­lo – selv uden brug af start­stop- au­to­ma­tik – ud­nyt­ter drå­ber­ne så ef­fek­tivt.

På test­da­gen var­me­de so­len godt til. Det be­tød, at start/ stop- sy­ste­met hav­de det svært, og dy­re drå­ber blev spildt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.