Ur­bant pletskud

Ma­z­das lil­le CX- 3 im­po­ne­rer på alt an­det end stør­rel­se. Den er det op­lag­te valg til ci­ty- sing­len, der er på jagt ef­ter en cros­sover

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

TEST

’ Den er min­dre, end jeg tro­e­de’… En er­ken­del­se, der i vis­se af li­vets sam­men­hæn­ge, ik­ke skal si­ges højt. I til­fæl­det Ma­z­da CX- 3, vi­ser det sig dog at væ­re en for­del.

CX- 3 er en ny cros­sover fra Ma­z­da. For­di den hed­der 3, hav­de jeg fo­re­stil­let mig en bil på stør­rel­se med Ma­z­da 3 – og der­med en di­rek­te kon­kur­rent til Nis­san Qas­hqai og Re­nault Kad­jar. Men da CX- 3 er ba­se­ret på plat­for­men fra Ma­z­da 2, så er den i vir­ke­lig­he­den me­re i klas­se med Peu­geot 2008 og Re­nault Cap­tur. Alt­så en bil, der le­ve­rer rum­me­lig­hed som en Po­lo i ste­det for en Golf – for li­ge at bru­ge Fol­ke­vogns mo­del­ler i rol­len som al­ment kendt må­le­stok.

Men hvor bå­de Cap­tur og 2008 på op­le­vet kva­li­tet og de­sign mat­cher mi­nik­las­sen, så er CX- 3 i vir­ke­lig­he­den på ni­veau med de mel­lem­sto­re SUV- mo­del­ler. Det af­spej­les og­så i pri­sen, hvor den med en frapris på 215.000 kr. læg­ger sig li­ge mel­lem de små cros­sovers og de mel­lem­sto­re- SUV’er. Nor­malt vil­le det af­fø­de en kri­tik af plads­for­hol­de­ne – sam­men­holdt med f. eks. Qas­hqai – men jeg tror, at Ma­z­da er smar­te­re end som så.

I ste­det for at lø­be om kap med den stor­hit­ten­de fa­mi­lie­bil har Ma­z­da med CX- 3 i vir­ke­lig­he­den skabt den per­fek­te SUV til by­men­ne­sket uden børn. For har man ik­ke be­hov for plads til bar­ne­vogn el­ler bør­ne­sto­le på bag­sæ­det, så le­ve­rer CX- 3 en kom­plet pak­ke. Den er kom­pakt og nem at kom­me om­kring i, sam­ti­dig med at den med en høj sid­depo­si­tion, flot ud­styrsni­veau, læk­kert ni­veau på ka­bi­ne­ma­te­ri­a­ler og en po­tent driv­linje le­ve­rer en bed­re pak­ke end mi­ni- SUV’er­ne gør.

Mi­nus tur­bo

Mo­tor og gear­kas­ser er ta­get fra Ma­z­da 3, så mind­ste ben­zin­mo­tor er ved in­tro­duk­tio­nen en to- li­ters ma­ski­ne uden tur­bo, men med ek­stra høj kom­pres­sion. Det gi­ver en mo­ments­tærk mo­tor, og den le­ve­rer 120 hk ved 6.000 o/ min. Sam­ti­dig er den op­gi­vet til et for­brug på 16,9 km/ l.

120 hk er me­re end ri­ge­ligt i en bil af den­ne stør­rel­se, og selv­om den og­så fin­des med 150 hk, så vil­le jeg ik­ke vi­de, hvad jeg skul­le bru­ge de ek­stra kræf­ter til. Med 150 hk får CX- 3 fi­re­hjul­s­træk, som den har fra CX- 5. Men som med den stør­re mo­tor vil­le jeg hel­ler ik­ke vi­de, hvad jeg skul­le bru­ge fi­re­hjul­stræk­ket til. CX- 3 le­ver i by­en, og det er som re­gel her, at vejvæ­se­net ryd­der sne først.

Mer­pri­sen for fi­re­hjul­s­træk og 150 hk er 40.000 kr. Det er sam­me pris for at gå fra mel­lem­ud­styrsni­veau­et Vi­sion til to­pud­styrsni­veau­et Op­ti­mum.

For de pen­ge får du ud­over kli­maan­læg, Blu­et­oo­th og in­fo­tain­men­tan­læg med syv- tom­mer skærm ( der er stan­dar­dud­styr i Vi­sion) og­så kunst­læ­der­ka­bi­ne, nøg­le­fri be­tje­ning, He­ad Up dis­play, Bo­se an­læg, bak­ka­me­ra, sport­sin­stru­men­te­ring med cen­tralt pla­ce­ret om­drej­nings­tæl­ler, fuld LED lys­pak­ke, 18 tom­mer fæl­ge, fart­pi­lot med ra­dar­kon­trol­le­ret af­stands­hol­den til for­an­kø­ren­de, plus det lø­se i form af visu­el­le de­tal­jer – og det ret­fær­dig­gør i min op­tik mer­pri­sen.

Ma­z­da CX- 3 2,0 Op­ti­mum

Stop­pet med ud­styr

Test­bi­len er en Ma­z­da CX- 3 2,0 Op­ti­mum, som ko­ster 279.990. Til den pris er den stop­pet med ud­styr. Den har og­så fle­re kræf­ter end de fle­ste små cros­sovers. Så ene­ste re­el­le kri­tik­punkt er en halv­hård mo­tor­gang ved ac­ce­le­ra­tion. Her ly­der den nær­mest som en die­sel med en for­kø­lel­se un­der op­sej­ling, men det er et re­sul­tat af den hø­je kom­pres­sion og kan kun af­hjæl­pes ved me­re støji­so­le­ring. Når først bi­len er op­pe i fart, er der dog ik­ke no­gen næv­ne­vær­di­ge støj­ge­ner.

Det er kun få an­dre bi­ler til om­kring 300.000 kr., der til­by­der så me­get at­ti­tu­de og ud­styr som Ma­z­da CX- 3.

Bag­sæ­de­plad­sen er ik­ke me­get bed­re end i Ma­z­da 2.

Ka­bi­nen er en af bi­lens stær­ke­ste si­der med højt kva­li­tet­sind­tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.