Toy­o­tas regn­bu­e­bil Auris Hy­brid le­ver ik­ke op til sit frel­ste ima­ge i vir­ke­lig­he­den

BT - - BILER - Af An­dreas Lang Hedegaard an­dreas@ bi­len. dk

LYNTEST

Hvad fungerer?

Auris har få­et et fa­ce­lift, som bå­de gør den pæ­ne­re at se på og me­re kom­forta­bel. I den nye af­tap­ning er Auris Hy­brid fak­tisk ble­vet en rig­tig vel­kø­ren­de fa­mi­lie­bil med stort ba­ga­ge­rum og hæ­der­lig plads på bag­sæ­det.

I by­en tril­ler man lyd­løst rundt for el­kraft, og så læn­ge du ik­ke for­lan­ger vold­som­me ac­ce­le­ra­tio­ner, træ­der ben­zin­mo­to­ren og den sær­li­ge CVT- gear­kas­se til som en lyd­løs, hjæl­pen­de hånd. Sam­ar­bej­det mel­lem el- og ben­zin­mo­tor er stort set fejl­frit.

Hvad fungerer ik­ke?

Idéen med hy­brid­sy­ste­met er, at det for­bed­rer brænd­stof­for­bru­get. For­bru­get i vo­res test­pe­ri­o­de lan­de­de dog langt fra det of­fi­ci­el­le for­brug på 25 km/ l. I ste­det blev vo­res for­brug 16 km/ l i gen­nem­snit. Det er på in­gen må­de im­po­ne­ren­de, spe­ci­elt for­di vi ho­ved­sa­ge­ligt kør­te by­kør­sel, som skul­le væ­re en hy­brids liv­ret, for­di de man­ge stop la­der på bat­te­ri­et, og de små ac­ce­le­ra­tio­ner kan kla­res af el­mo­to­ren.

Den ‘ op­fri­ske­de’ ka­bi­ne i Auris skæ­rer i øj­ne­ne. Auris har al­tid haft en me­get stejl mid­ter­kon­sol, men med det nye de­sign lig­ner ka­bi­nen nu no­get, som er løf­tet ud af et Ca­sio- ka­ta­log fra 80’ er­ne. Ma­te­ri­a­ler­ne fø­les me­re lækre, men de­sig­net er ba­re ik­ke fedt. Ge­ne­relt er ka­bi­nen hel­ler ik­ke sær­ligt støji­so­le­ret, og det er med til at un­der­stre­ge, at Auris Hy­brid klart er mest til­pas i by­en.

Gi­ver en hy­brid me­ning?

I Dan­mark har Toy­o­ta ta­get den vo­ve­de be­slut­ning helt at drop­pe die­sel­mo­to­ren fra Auris- pro­gram­met. Vo­vet for­di hy­brid- mo­del­len langt fra kan er­stat­te die­sel­bi­lens ef­fek­ti­vi­tet.

Vil du kø­be en Auris Hy­brid, skal det væ­re for­di du kø­rer me­get i start/ stop- tra­fik, el­ler for­di du sy­nes, den avan­ce­re­de tek­nik er in­ter­es­sant. Kan man se ud over Auris Hy­brids åben­ly­se mang­ler, så gi­ver mo­del­len fak­tisk me­ning, og det er ho­ved­sa­ge­ligt for­di Toy­o­ta til­by­der den med mas­ser af ud­styr til en god pris.

Toy­o­ta Auris Hy­brid

For en­den af regn­bu­en fin­der man ... en Auris... For ja, Auris be­ty­der guld på lat­in, og den slags er der jo ef­ter si­gen­de for en­den af regn­bu­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.