Am­ster­dam t/ r

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

REPOR­TA­GE

Det er ik­ke sær­ligt se­xet at væ­re bedst til at kø­re øko­no­mi­kør­sel. Det er ba­re ik­ke sejt. Men da Peu­geot Dan­mark spør­ger, om jeg er frisk på en om­gang pi­ger­ne- mod- dren­ge­ne i øko­no­mi­kør­sel, har de min op­mærk­som­hed. Sær­ligt for­di test­bi­len er den nye Peu­geot 208

Den face­lif­te­de Blu­eHDi 100 hk- ud­ga­ve er kon­ge­ri­gets mest øko­no­mi­ske bil med et of­fi­ci­elt for­brugs­tal på 33,3 km/ l. Læg der­til den lil­le krøl­le, at tu­ren går til Am­ster­dam og re­tur – ca. 1.200 km fra fær­ge­hav­nen i Putt­gar­den – og at vi kun får én tank at gø­re godt med, og jeg er solgt.

Tirs­dag mor­gen fyl­der jeg tan­ken helt op på den før­ste Aral- tank ef­ter fær­gen. Bag mig hol­der Chri­sti­na We­del, der er bil­blog­ger på kis­sand­dri­ve. dk. Hun de­ler bil med Peu­geots kvin­de­li­ge pres­se­chef, mens jeg har min tro væb­ner og ka­me­ra­mand med som co- dri­ver. Vi ve­jer mar­gi­nalt let­te­re ind end dem. Mest på grund af de­res ba­ga­ge. Uden at ha­ve dyr­ket di­sci­pli­nen al­vor­ligt, har jeg dog en vis er­fa­ring i øko­no­mi­kør­sel. Chri­sti­na We­del er re­la­tivt grøn. Men hun har den of­fi­ci­el­le fa­briks­op­bak­ning på pas­sa­ger­sæ­det og en mid­ter­kon­sol over­kli­stret med post- it sed­ler med di­ver­se go­de øko­no­mi­råd. Hun får brug for al den hjælp, hun kan få. Den her SKAL jeg vin­de.

Mod­vind

Ef­ter tal­ri­ge kur­ser i øko­no­mi­kør­sel i hæn­der­ne på di­ver­se bil­pro­du­cen­ter, fø­ler jeg mig so­lidt klædt på, og reg­ler­ne er simp­le. Vi har en adres­se på et ho­tel i Am­ster­dam, hvor vi over­nat­ter. Ru­te, kør­sels­møn­ster og tids­for­brug står os frit for, men vi har kun den ene tank at gø­re godt med. Den, der har brugt mindst brænd­stof, når vi ram­mer Aral­tan­ken på til­ba­ge­vej­en, har vun­det. Gent­le­man­reg­len by­der in­gen snyd som ek­stra luft i dæk­ke­ne el­ler gaf­fa­ta­pe på bi­lens kar­ros­se­ri­sam­lin­ger. Det er en ren kamp.

Dren­ge­ne kø­rer fra tan­ken først, og vi får et kvar­ters for­spring. Bi­len er varm og den frisknulstil­le­de kø­recom­pu­ter be­gyn­der at knu­se da­ta. Ef­ter de før­ste 100 km vi­ser den 29,6 km/ l. Det er ik­ke helt godt nok. Spe­ci­fi­ka­tions­ar­ket si­ger 33,3 km/ l ved blan­det kør­sel, og jeg nus­ser af­sted med sta­bi­le 100 km/ t på en nordtysk mo­tor­vej mod Ham­borg. Jeg rin­ger til pi­ger­ne. De lig­ger på om­kring 28 km/ l. Per­fekt. Så læn­ge jeg ik­ke ta­ber, så le­ver jeg med det halvdår­li­ge for­brug. Et kig på de man­ge vind­møl­ler af­slø­rer dog en stiv mod­vind. Hvis vej­ret hol­der, får vi det spild­te tilbage i mor­gen, når vi på vej tilbage fra Am­ster­dam får rygvind.

Jeg sæn­ker al­li­ge­vel far­ten en tand, for jeg har læst, at for­bru­get fal­der med 10 pct, hvis man sæn­ker far­ten fra 100 til 90 km/ t, og det pas­ser og­så med last­bi­ler­nes fart, så jeg ik­ke skal lig­ge og flet­te he­le ti­den. Tre ti­mer og et hur­tigt pit­stop på McDo­nalds se­ne­re, og vi er sta­dig i Tys­kland. Langt fra den hol­land­ske græn­se.

Hol­land

Nor­malt er det mu­ligt at slip­pe test­bi­ler­ne fri på Au­to­ba­hn, når vi ram­mer Tys­kland, men det går ik­ke i dag, så et par Pors­che 911ere og hur­ti­ge BMWer får et mis­un­de­ligt blik fra den halvlum­re ka­bi­ne – for nej, vi har ik­ke aircon­di­tion slå­et til. Den bru­ger nem­lig og­så brænd­stof.

På vej ind i Hol­land har vin­den lagt sig, og jeg har fun­det bi­lens swe­et spot. Der hvor den iføl­ge kø­recom­pu­te­rens in­di­ka­tion af det ak­tu­el­le for­brug er al­ler­mest øko­no­misk.

208 Blu­eHDi 100 hk har kun fem gear, hvil­ket er lidt ut­ra­di­tio­nelt for en øko­no­mi- ud­ga­ve, da de hø­je sjet­te­gear of­te er en for­ud­sæt­ning for, at hol­de om­drej­nings­tal­le­ne ne­de og der­med for­bru­get i skak. Men ved 92 km/ t i fem­te gear lig­ger om­drej­nings­tæl­leren sta­bilt li­ge over 1.500 o/ min, og kø­recom­pu­te­ren lig­ger på om­kring 40 km/ l. To­tal­for­bru­get kvit­te­rer med et flot 32,2 km/ l, da bi­len tril­ler på plads i p- hu­set i Am­ster­dam med ud­sigt til en af by­ens man­ge ka­na­ler. Pi­ger­ne kom­mer kort tid ef­ter med 31,2 km/ l iføl­ge de­res kø­recom­pu­ter. Okay – de har mar­gi­nalt me­re vægt, men de­res bil var kørt bed­re til end vo­res, så skal vi si­ge 1- 1 på den?

Dren­ge­ne mod pi­ger­ne

Næ­ste mor­gen er det al­vor. Chri­sti­na We­del har fun­det det in­dre kon­kur­ren­ce­men­ne­ske frem, og selv­om min an­se­e­li­ge an­ci­e­nen­tet som mo­torjour­na­list au­to­ma­tisk gi­ver mig fa­vo­ri­trol­len, så har pi­ger­ne lagt pla­ner og er mar­kant me­re må­l­ret­te­de end da­gen før. Bi­len får lov til at stå og var­me op i tom­gang i et par mi­nut­ter, mens ta­sker pak­kes og ka­me­ra­er gø­res klar. Pi­ger­ne smi­ler

208 Blu­eHDI lig­ger sta­bilt ved om­kring 90 km/ t i last­bils­spo­ret he­le vej­en til Am­ster­dam – det fik dren­ge­hol­det 34,7 km/ l

Frem­me i Am­ster­dam med et for­brug på 32,2 km/ l.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.