På én tank

BT - - BILER -

over­bæ­ren­de. Det vi­ser sig se­ne­re, at Peu­geots pro­dukt­folk har for­be­redt dem til tæn­der­ne. De nye Peu­geo­t­di­e­sel­mo­to­rer kø­rer med et kø­le­vands­sy­stem, der la­der mo­tor og kø­le­vand nå kamp­tem­pe­ra­tur på et par mi­nut­ter, så mo­tor­o­p­varm­ning er spild af vær­di­ful­de di­e­sel­drå­ber.

In­gen aircon

En klæg sen­som­mer­var­me lig­ger over Nordtys­kland, og in­den frokost ram­mer ter­mome­te­ret 27 gra­der. Mi­ne for­søg på at få mel­lem­ti­der fra pi­ger­ne, der kør­te fra Am­ster­dam et kvar­ter før os, mø­des af kor­te og upræ­ci­se sms- svar. Det gør mig ut­ryg. Hvad har de op­pe i ær­met? Min skjor­te­ryg min­der om et styk­ke fug­tigt skin­ke i en pa­ri­ser­toast – med mig og sæ­det som de blø­de styk­ker toast­brød. Men vo­res aircon­di­tion for­bli­ver sluk­ket. Jeg kan få brug for al­le mar­gi­na­ler­ne. Vin­den er ta­get lidt af, men den blæ­ser sta­dig­væk fra syd­vest. Mit to­tal­for­brug bli­ver bed­re. Da­gens gen­nem­snit er på 34,4 km/ l ind­til vi­de­re. Pi­ger­ne skal væ­re sind­sygt skar­pe, hvis de skal slå den.

Bort­set fra var­men i ka­bi­nen, er Peu­geot 208 en for­bløf­fen­de vel­fun­ge­ren­de lang­tur­s­vogn. Den er trods alt blot en mi­ni­bil med en frapris på 119.990 kr., og der skal man sjæl­dent for­ven­te be­ha­ge­li­ge sæ­der el­ler mu­lig­hed for en kø­repo­si­tion, der hol­der ni ti­mer. For ni ti­mer er den tid, det ta­ger at kø­re de 604 km fra Putt­gar­den til Am­ster­dam, når man skal spa­re på brænd­stof­fet – nor­malt ta­ge tu­ren ik­ke me­get over syv ti­mer.

Seks ti­mer in­de i til­ba­ge­tu­ren er det kun den slat­ne fem- trins gear­kas­se, der ir­ri­te­rer. El­lers er det blot et mang­len­de pa­nik­hånd­tag i pas­sa­ger­si­den, som får en kri­tisk be­mærk­ning med.

Tak­tik

Jeg tril­ler ind på Aral- tan­ken 20 mi­nut­ter før pi­ger­ne. Det her er ik­ke godt. Hvis de har sneg­let af­sted med 80 km/ t, og så har de må­ske en chan­ce. De er helt over­gea­re­de, da de hop­per ud af bi­len. Vi bli­ver eni­ge om at se hin­an­dens kø­recom­pu­te­re sam­ti­digt. We­dels si­ger 33,3 km/ l på he­le den 1.200 km lange tur. Jeg dra­ger et let­tel­sens suk, mens jeg kig­ger over i min egen bil, hvor hun skri­ger sin ærg­rel­se ud. Min si­ger 34,4 km/ l. SÅ­DAN. Men jeg be­va­rer fat­nin­gen og spil­ler den gra­ci­ø­se vin­der. Jeg kom­pli­men­te­rer ind­sat­sen og er i vir­ke­lig­he­den dybt im­po­ne­ret af, hvor tæt pi­ger­ne kom. Sær­ligt for­di de hav­de en dår­lig før­ste­dag. Men de hav­de og­så brugt aircon­di­tion i sen­som­mer­he­den, og en lidt for lang frokost­pau­se hav­de ko­stet dem lidt kø om­kring Ham­borg, hvor vi smut­te­de for­bi lidt før klok­ken 16 for at hol­de en pau­se bag­ef­ter. Tak­tik spil­le­de alt­så og­så en lil­le rolle.

Den vir­ke­li­ge vin­der er dog den nye Peu­geot 208 Blu­eHDi, for små 35 km/ l på en tur til Am­ster­dam og tilbage igen er im­po­ne­ren­de. Det er om­trent 350 kr. i brænd­sto­fud­gif­ter for 1.200 km. Og den er ik­ke en ka­stre­ret øko­vogn som Volkswa­gen Lupo 3L, der ind­til nu er ene­ste per­son­bil med 33,3 km/ l på sit CV ud­over 208s søster­vogn C3 med sam­me driv­linje.

Vaks

Med 100 hk er Peu­geot’en ri­me­lig vaks. 0- 100 km/ t er eks­pe­de­ret på 10,7 se­kun­der, og top­far­ten er 187 km/ t. Gear­kas­sen bli­ver jeg al­drig glad for, men re­sten af pak­ken står re­la­tivt skar­pt, og min co- dri­ver er og­så be­gej­stret. Den te­ste­de ver­sion i ud­styrsni­veau Al­lu­re står til en in­tro­duk­tions­pris på 189.990 kr., mens 208 fås med mo­to­ren fra Acti­ve- ud­styr til 169.990 kr.

Øko­kør­sel kræ­ver kon­cen­tra­tion og tå­l­mo­dig­hed. Om det er de to ti­mer ek­stra kør­sel hver vej værd, for at spa­re et par hund­re­de kr. i brænd­stof på tu­ren til Am­ster­dam, må væ­re op til den en­kel­te at af­gø­re. Men det kan la­de sig gø­re.

ud af, mens pi­ge­hol­det lan­de­de på 33,3 km/ l

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.