Hon­da Ci­vic er genop­stå­et

Hold på styrt­hjelm og kø­re­bril­ler – Hon­da Ci­vic Ty­pe R pum­per nu

BT - - BILER - Mor­ten Kjeldsen mor­ten@ bi­len. dk

PRE­MI­E­RE

Der fin­des GTI’ere, som bå­de imø­de­kom­mer fa­mi­li­ens mang­fol­di­ge krav og stil­ler sul­ten for de ra­cer- hungren­de. Men der­fra og så op til über- GTI’ere, er der lidt vej. Der fin­des nem­lig mo­del­ler som Re­nault Me­ga­ne RS og Ford Fo­cus RS, som er nog­le rå bør­ster. Ben­hår­de og kom­pro­mis­lø­se ga­de­bi­ler som skabt til tra­ck­days på ynd­lings­ra­cer­ba­ner­ne.

Så­dan en ben­hård skab­ning har Hon­da Ci­vic Ty­pe R al­tid væ­ret. Så- le­des og­så den nye, som vi fik lov at te­ste på Slovakia Ring. Den er med si­ne 310 he­ste­kræf­ter og for­hjul­s­træk blandt kom­pakt­klas­sens mest kom­pro­mis­lø­se.

Tur­bo­tryk

Den er sam­ti­dig et stort dog­meskif­te for Hon­das mo­tor­in­ge­ni­ø­rer, som hidtil har svær­get til hur­tigtsnur­ren­de tur­bo­lø­se mo­to­rer, hvor de he­de­ste, hvæ­sen­de og mest hyste­ri­ske drøm­me blev vir­ke­li­ge mel­lem 6.000 og 8.000 om­drej­nin­ger. Den gam­le Ty­pe Rs mo­tor kan bedst be­skri­ves som en Mr. Hy­de & Dr. Je­kyll, så for­skel­lig var dens op­før­sel over og un­der 6.000 o/ min. Dog­meskif­tet med den nye be­står i, at mo­to­ren nu er et to­li­ters tur­bo­kraft­værk, og det skur­rer i ører­ne hos den ty­pe men­ne­sker, der – og jeg for­står dem så­mænd godt – be­trag­ter tur­bo­møl­len som et kun­stigt ån­de­dræt, der blæ­ser sjæl og ner­ve ud af ’ rig­ti­ge’ mo­to­rer. Men ti­den kal­der på ef­fek­ti­ve tur­bo­er bå­de for at kun­ne væ­re med på ra­cer­ba­nen, men ik­ke mindst for at kun­ne leve op til mil­jø­kra­ve­ne, der dik­te­rer re­du­ce­ret CO2- udslip.

Men in­gen grund til fortviv­lel­se, for selv­føl­ge­lig – et ’ selv­føl­ge­lig’ der godt nok ik­ke er en selv­føl­ge, da vi sta­dig ven­ter på Hon­da- suc­ces i For­mel 1 – har Hon­da­tek­ni­ker­ne med om­hu og snil­de ud­vik­let en tur­bo­ben­zi­ner til Ty­pe R uden at gi­ve køb på det, der net­op ken­de­teg­ner en Ty­pe R.

Un­der 2.000 o/ min er tur­bo­mo­to­ren tæt på or­di­nær, men der­fra og op til 4.500 o/ min er træk­ket mas­sivt og li­ne­ært, og ly­den er til­pas » ra­cer­ag­tig « . Hvis man vil, kan nå­len dre­jes helt op til 7.000, men på ren ef­fekt får man ik­ke no­get ud af det; næ­ste gear bør smæk­kes ind i umid­del­bar nær­hed af 4.500.

Mes­si- adræt

Hon­da har haft stor op­mærk­som­hed ret­tet mod væg­ten, der er holdt un­der 1.400 ki­lo, og med Ty­pe Rs la­ve tyng­de­punkt, den kor­te af­stand mel­lem gea­re­ne i den 6- trins ma­nu­el­le trans­mis­sion ( mind­sket 40 mil­li­me­ter) – hvor­med Ty­pe Rgear­kas­sen er blandt de bed­ste ma­nu­el­le, jeg har prø­vet – og en stri­be an­dre fif, der får de man­ge kræf­ter til at gå op i en hø­je­re en­hed med for­hjul­stræk­ket, er an­trit­tet på Lio­nel Mes­si- ni­veau.

To for­hjul til 310 hk

Ty­pe R er en ul­tra­skarp drib­ler og fly­der gen­nem Slovakia Rings va­ri­e­re­de sving på trods af, at kun de to for­hjul kan over­fø­re de 310 hk. Tor­gue Ste­er, alt­så de kræf­ter, man mær­ker i en for­hjul­stræk­kers rat, har man ik­ke helt eli­mi­ne­ret og i pa­ren­tes be­mær­ket: Man må ef­ter min me­ning ger­ne kun­ne mær­ke, at man­ge kræf­ter skal tøj­les, el­lers en-

Den nye Hon­da Ci­vic Ty­pe R i ret­te om­gi­vel­ser på en ra­cer­ba­ne. Hel­digt at Hon­da valg­te at præ­sen­te­re bi­len på Slovakia Ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.