– med tur­bo

310 hk ud gen­nem for­hju­le­ne

BT - - BILER -

der man jo med et ste­rilt pro­dukt fra VW- kon­cer­nen mel­lem hæn­der­ne. Ved hjælp af DASFS ( Du­al Axis St­rut Front Sus­pen­sion) er den tor­gue ste­er, man el­lers skul­le hånd­te­re, dog re­du­ce­ret med 55 pct. De­sig­net, bå­de ud- og ind­ven­digt, la

De til Ci­vic Ty­pe R- ud­vik­le­de 19 der in­gen i tvivl om Ty­pe R- ge­ner­ne. tom­mer Con­ti­nen­tal CSC6- dæk bi­Den nær­mest over­di­men­sio­ne­re­de der godt i den tør­re as­falt, og Brem­hæks­poi­ler, de to dob­bel­te af­gangs­bo­brem­ser­ne er ef­fek­ti­ve. Ci­vic rør og mar­kan­te dif­fu­so­rer er de Ty­pe R er se­ri­øs, når det kom­mer ud­ven­di­ge sig­na­ler, ind­ven­digt er til hur­ti­ge sving, hvor den nær­mest det de fe­de ra­cer­sæ­der - sjæl­dent har sy­nes at hæn­ge bed­re i, jo me­re man jeg sid­det så godt - og di­ver­se alu­be­pres­ser den. Ind­til na­tur­love­nes klæd­nin­ger, der sæt­ter prik­ken over græn­ser er nå­et, for­stås. i’et.

Tid­li­ge­re vil­le jeg ha­ve sam­menS om hver­dags­bil vil man med god lig­net Ci­vic Ty­pe R di­rek­te med Fovil­je samt en for­stå­en­de og ik­ke- sart cus RS, men Ford er ( og­så) gå­et over fa­mi­lie kun­ne leve med Ty­pe R. For til fi­re­hjul­s­træk, og så er der kun den kan kø­res blidt og af­slap­pet, og Se­at Leon Cupra, Opel Astra OPC og Re­nault Me­ga­ne RS tilbage. Pt. er det kun først­nævn­te, der fås i Dan­mark.

Kæm­pe vin­ge

un­der­vog­nen er i dag­lig brug ik­ke uom­gæn­ge­lig. Et be­ske­dent snit på 13,7 km/ l hø­rer med, når man vil væ­re me­re rå end en GTI.

Ty­pe R

Li­ge til sidst - den der rø­de + R- knap... Hvad er nu det? Til ven­stre for rat­tet sid­der knap­pen, der hvor man i ci­vil- Ci­vic har en grøn Eco- knap, og R står selvsagt for Ra­cing. Tryk på den, og in­stru­men­ter­ne glø­der rødt li­ge­som Ty­pe R- log­o­et, ESC- sy­ste­met bli­ver min­dre re­strik­tivt, spe­e­der­re­spon­sen me­re kon­tant. sty­re­tø­jet bli­ver tun­ge­re, og den in­tel­li­gen­te un­der­vogn stram­mer sig op. De adap­ti­ve stød­dæm­pe­re er i prin­cip­pet de sam­me som i en Au­di R8, i Fer­ra­ri 458 og Cor­vet­te Stin­gray, så Hond­a­fol­ke­ne er se­ri­ø­se.

Nog­le vil med ret­te ind­ven­de, at Hon­da Ci­vic Ty­pe R bli­ver hæg­tet af i di­rek­te kon­kur­ren­ce med VW Golf R og gan­ske gi­vet og­så af den kom­men­de Ford Fo­cus RS. Men beg­ge har træk på al­le fi­re hjul, og der­med hø­rer den di­rek­te sam­men­lig­ning om­gå­en­de op.

Hon­da har fun­det det værd fort­sat at sat­se på for­hjul­s­træk, og hat­ten af for den be­slut­ning. Ci­vic Ty­pe R er en af de mest in­vol­ve­ren­de og in­spi­re­ren­de ga­de­bi­ler til ra­cer­brug, jeg læn­ge har kørt – og­så selv­om den nu er tur­bo­la­det.

BT var in­vi­te­ret af Hon­da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.