Snit: 5,2 MAGI­EN UDEBL

Eft er 0- 0 i Par­ken er Dan­mark afh æn­gig af, at Albanien smi­der po­int i de sid­ste kam­pe

BT - - EM- KVALIFIKATIONSKAMP - MA­VE­PU­STER

EM- kva­li­fi ka­tion, grup­pe I

I fraværet af en ska­des­ramt Chri­sti­an Erik­sen hav­de land­stræ­ne­ren ry­stet po­sen off en­sivt, skub­bet Mi­cha­el Kro­hn- De­hli ind cen­tralt og på kan­ter­ne gi­vet plads til to kaniner frisk fra hat­ten i skik­kel­se af FC Midtjyl­lands Pio­ne Si­sto og FC Kø­ben­havns Ni­co­lai Jør­gen­sen. Først­nævn­te fi k i gan­ske få glimt vist, hvor­for eu­ro­pæ­i­ske top­klub­ber i lø­bet af som­me­ren an­gi­ve­lig har budt store be­løb på den un­ge tek­nik­ker, men blev al­drig den kamp­af­gø­ren­de fak­tor, han så oft e har væ­ret i Su­per­liga­en. Han blev der­for fl ået ud i pau­sen til for­del for den for­ven­te­de star­ter, Yus­suf Poul­sen.

Ud røg og­så en el­lers for­nuft igt spil­len­de Wil­li­am Kvist for FC Midtjyl­lands Jakob Poul­sen. Mor­ten Ol­sen vil­le ty­de­lig­vis ha­ve me­re kre­a­ti­vi­tet og fart i spil­let, og det fi k han. Nær­mest fra før­ste mi­nut af de sid­ste 45 var Dan­mark væ­sent­lig me­re di­rek­te, idéri­ge og nær­gå­en­de end på no­get tids­punkt tid­li­ge­re i kam­pen.

Mor­ten Ol­sen måt­te sam­ti­dig in­drøm­me, at han var ble­vet ta­get en smu­le på sen­gen af al­ba­ner­nes tak­tik:

» Det var lidt over­ra­sken­de den må­de, de an­tog kam­pEn. Det så ud som om, den var gra­tis for dem. De vå­ge­de at gå op og læg­ge et pres. I før­ste halv­leg hav­de vi store pro­ble­mer med det, « sag­de land­stræ­ne­ren.

For at leve op til de in­ter­na­tio­na­le krav om ad­skil­lel­se af hjem­me- og ude­ba­ne­fans, hav­de DBU skær­pet sik­ker­he­den om­kring sta­dion ved blandt an­det at om­kran­se Par­ken af et hegn, så det kun­ne kon­trol­le­res, at blandt an­det de man­ge her­bo­en­de al­ba­ne­re ik­ke hav­ne­de på til­sku­er­ræk­ker med dan­ske ro­ligans.

Be­dømt på det en­ga­ge- ment og vild­skab sær­ligt de trods alt fær­re rød- sor­te fans vi­ste, så var det for­ment­lig gan­ske for­nuft igt. Med bå­de ro­mer­lys, ti­fo, ka­rak­te­ri­sti­ske hvi­de hat­te, en smu­le tu­mult og et par ka­nonslag skab­te de bag det ene mål en ram­me, der til ful­de mat­che­de re­sten af det rød­hvi­de na­tio­nalsta­dion.

Mun­den var dog tæt på at bli­ve luk­ket på dem, da Ni­ko­laj Jør­gen­sen ti mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg først fi k et red­det et ho­ved­stød på stre­gen og si­den ham­re­de til en god stik­ning fra ind­skif­te­de Jakob Poul­sen li­ge på ke­e­per Etrit Be­risha.

Med et kvar­ter igen blev de al­ban­ske fans de­ci­de­ret trom­let, da Ni­ck­las Bendt­ner fi k sko­v­let bol­den i net­tet og Par­ken til at eks­plo­de­re. Må­let blev dog un­der­kendt for off si­de.

Sej­ren ude­blev

Dan­mark lag­de eft er­føl­gen­de tungt, tungt pres på den al­ban­ske be­ton­de­fen­siv, og sam­ti­dig steg tryk­ket fra læg­ter­ne.

Men chan­cer­ne ude­blev. Viljen var der, fi gh­ten var der, men kva­li­te­ten fulg­te in­gen­lun­de med. En håb­løs hel­fl ug­ter i de al­ler­sid­ste mi­nut­ter fra Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, der i en blød bue sej­le­de bå­de for­bi og over mål var et glim­ren­de ek­sem­pel her­på.

På bæn­ken hav­de Mor­ten Ol­sen hel­ler ik­ke fl ere idéer. Til gen­gæld kun­ne han fru­stre­ret se al­ba­ner­ne slå en gift ig kon­tra i de dø­en­de se­kun­der. En chan­ce, som Kas­per Sch­mei­chel dog af­vær­ge­de.

Dan­mark er nu afh æn­gig af, at Albanien ta­ber po­int i en af si­ne tre sid­ste kam­pe mod Portu­gal, Ser­bi­en og Ar­me­ni­en. Sker det, har dan­sker­ne til gen­gæld for­del af at væ­re bedst ind­byr­des.

Det blev ik­ke til den øn­ske­de sejr i Par­ken til Ni­ck­las Bendt­ner og de øv­ri­ge dan­ske spil­le­re i EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Albanien. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe og Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.