LEV I PAR­KEN

BT - - DANMARK - ALBANIEN - * Ser­bi­en har få­et fra­truk­ket tre po­int ØV Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

2 Dan­mark

6 3 2 1

8- 4

Dan­marks re­ste­ren­de pro­gram

11

Ni­ck­las Bendt­ner var en skuff et mand, eft er at Dan­mark spil­le­de 0- 0 hjem­me mod Albanien i EM- kva­li­fi - ka­tions­pul­je I.

» Jeg er me­get, me­get skuff et, og det tror jeg, at vi al­le er. Vi får chan­cer nok, men vi sco­rer desvær­re ik­ke, og det bli­ver ud­slags­gi­ven­de til sidst. Vi vil­le ger­ne ha­ve haft tre po­int i dag, « sag­de Ni­ck­las Bendt­ner eft er kam­pen til Ka­nal 5.

» Al­ba­ner­ne jub­le­de eft er kam­pen, som om det var den stør­ste sejr i de­res liv. Men vi bli­ver nødt til at be­va­re tro­en på, at det sta­dig kan la­de sig gø­re at kom­me til EM, « sag­de den dan­ske an­gri­ber, der fak­tisk fi k bol­den i mål, men som blev an­nul­le­ret pga. off si­de.

» Jeg ser ik­ke, om der er off - si­de el­ler ej. Men bund­linj­en er, at vi kre­e­re­de chan­cer nok. Vi score­de ba­re ik­ke, « sag­de Ni­ck­las Bendt­ner.

Da­ni­el Ag­ger men­te, at kam­pen kun­ne de­les op i to halv­de­le.

» Vi er slet ik­ke go­de nok i før­ste halv­leg, Vi bli­ver me­get bed­re i an­den halv­leg. Der får vi ro på, vi får tryk­ket dem, og vi får skabt fl ere chan­cer. Den vil­le ba­re ik­ke ind, « sag­de den dan­ske an­fø­rer.

7. sep­tem­ber: 18.00 Ar­me­ni­en - Dan­mark 8. ok­to­ber: 20.45 Portu­gal - Dan­mark

En skuf­fet Ni­ck­las Bendt­ner ef­ter 0- 0- kam­pen mod Albanien.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.