Alt røg på køl

BT - - EM- KVALIFIKATIONSKAMP -

DER FIN­DES MAGI­SKE rød- hvi­de aft ener i Par­ken. De aft ener, som kun de al­ler­stør­ste Champions League- kam­pe mod Eu­ro­pas gi­gan­ter kan ham­le op med på dansk grund. Dem, hvor na­tio­na­la­re­na­en ko­ger som rød­be­desup­pe og det af­gø­ren­de mo­ment al­tid blot er et øje­blik væk.

Og så fi ndes der de aft ener, der lover me­re end de hol­der. Hvor ram­mer­ne er til så me­get me­re end spil­let og re­sul­ta­tet, og det he­le fu­ser ud. En­ten plud­se­ligt som en bal­lon, der spræn­ges – el­ler lang­somt og kon­ti­nu­er­ligt som luft en su­ges ud af en luft madras. I aft es mod al­ba­ner­ne var en af de sidst­nævn­te.

Dem har der desvær­re væ­ret for man­ge af de se­ne­ste år. Det dan­ske hold er ble­vet en smu­le for­ud­si­ge­ligt i off en­si­ven – uan­set om fl øje­ne hed­der Erik­sen og Poul­sen el­ler som i aft es Jør­gen­sen og Si­sto. MOR­TEN OL­SEN HAV­DE valgt den ung­dom­me­li­ge, ri­si­ko­fyld­te op­stil­ling mod al­ba­ner­ne. Den med mindst ru­ti­ne og sik­ker­hed, men og­så den med størst ’ upsi­de’, som det hed­der med et Bør­sen- ord. Alt­så mest po­ten­ti­a­le og mu­lig­hed for at vok­se ud over ba­re det gen­nem­snit­li­ge.

Det skal Mor­ten Ol­sen ha­ve ros for. Der var ik­ke man­ge i Par­ken, der var n e d s l å e d e over land­stræ­ne­rens valg af de 11 s t a r - t e n - d e . T v æ r t i - mod er bå­de Riza Dur­mi­si, P i o n e Si­sto og Ni­co­lai Jør­gen­sen, der var Ol­sens tre jo­ke­re, spil­le­re, der kan gø­re det u v e n t e d e og af­gø­re en kamp på én ak­tion.

Ol­sens op­stil­ling var ra­sen­de in­ter­es­sant. Og jeg jub­le­de i det s m å , da jeg så den. Desvær­re gav den ik­ke po­te på den må­de, den ger­ne skul­le. DET ER SÅ uhyg­ge­ligt let at si­ge, men Ol­sen valg­te for­kert. Det har vi set ham gø­re før, og det er ty­de­ligt, at der er ta­le om en mand, der sø­ger eft er sin star­top­stil­ling på den cen­tra­le midtbane og på kan­ter­ne.

Pio­ne Si­sto glim­te­de i små mo­men­ter, men fi k al­drig sat et re­gu­lært tryk på høj­re­si­den. Ni­co­lai Jør­gen­sen blev me­get bed­re i 2. halv­leg eft er 45 mi­nut­ter, der fi k en af de me­re FCK- kyn­di­ge til­sku­e­re, der sad i nær­he­den af mig i Par­ken til at ud­bry­de; ’ Han spil­ler kun godt, når han er den bed­ste på ba­nen’. En hård vur­de­ring, men ik­ke mile­vidt fra sand­he­den. Imens var Riza Dur­mi­si ik­ke no­gen svæk­kel­se i for­hold til Ni­co­lai Boi­le­sen, der nor­malt vil­le sid­de på ven­stre ba­ck- po­si­tio­nen.

Men de un­ge stjer­ner fi k hel­ler ik­ke lov at skin­ne. Det ske­let, der skul­le støt­te dem og hol­de hån­den un­der dem, le­ve­de ik­ke op til det, vi kan for­ven­te af dem. Wil­li­am Kvist blev skift et ud al­le­re­de i halv­le­gen, og spørgs­må­let er, om den hjemvend­te FCK- spil­ler ik­ke er hen­vist til bæn­ken mod Ar­me­ni­en. Han hav­de det svært på po­si­tio­nen et skridt læn­ge­re frem­me, end hvor han nor­malt spil­ler. Hel­ler ik­ke Ni­ck­las Bendt­ner el­ler Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, der fort­sat er ung men en nøg­le­spil­ler, kun­ne no­get ud over det or­di­næ­re. Når vir­ke­lig­he­den er så­dan, slår Dan­mark ik­ke Albanien. Ik­ke i går. JEG HAR STOR respekt for Mor­ten Ol­sen. Han er en ra­sen­de dyg­tig træ­ner og en mand med stort M. Han har si­ne hold­nin­ger og me­nin­ger, og han står på mål for dem – uan­set hvad. Men må­ske er det fi nt nok, at Eu­ro­pas længst sid­den­de land­stræ­ner for­la­der po­sten til for­del for et end­nu ukendt navn om 10 må­ne­der.

Mor­ten Ol­sen har gjort van­vit­tigt me­get for dansk fod­bold. Men for­mår han ik­ke at sen­de det dan­ske hold vi­de­re til EM fra en pul­je som den, vi har kæm­pet i det se­ne­ste år, har han ik­ke gjort det godt nok i den­ne om­gang.

Dan­mark har brug for et nyt navn på træ­ner­bæn­ken – og det får vi til næ­ste som­mer. Ol­sen selv er ik­ke me­tal­træt, men det er hans om­gi­vel­ser. Og DBU skal bru­ge den mu­lig­hed de har i de kom­men­de må­ne­der tll at fi nde ud af – ik­ke ba­re hvem der skal træ­ne lands­hol­det – men og­så til at fi nde den mand, der på tværs af rød tråd, og hvad det he­le el­lers hed­der, kan gå ind og genop­fi nde hol­det en smu­le. Kan gå ind og sør­ge for, at Dan­mark kan slå hold som Albanien på hjem­me­ba­ne – og­så selv om gæ­ster­ne står de­fen­sivt.

EM i Frankrig er net­op nu langt væk. Selv om det sta­dig ik­ke er en umu­lig­hed. Albanien har ik­ke et hold, der nød­ven­dig­vis går ud og sco­rer hver­ken seks el­ler ni po­int i de­res tre sid­ste kam­pe mod Portu­gal, Ser­bi­en og Ar­me­ni­en. Men kan det dan­ske hold vin­de bå­de i Ar­me­ni­en og Portu­gal? Næp­pe. Vi skal sat­se på, at fj end­ska­bet på Bal­kan er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.