Lil­le­put- suc­ces

Næ­ste som­mers EM i Frankrig ser ud til at få del­ta­gel­se af fl ere min­dre lan­de, mens nog­le af de helt store af Eu­ro­pas lands­hold er ved at hav­ne i sup­pe­dasen

BT - - EM- KVALIFIKATION - OVER­RA­SKEL­SER To­bi­as Thom­sen to­th@ sporten. dk Fo­to: Action Ima­ges

Lil­le­put­ter­ne do­mi­ne­rer de øver­ste plad­ser i man­ge af EM- kva­li­fi ka­tions­grup-

per­ne, mens fl ere store lan­de er i fa­re for slet ik­ke at kom­me med til næ­ste som­mers slut­run­de i Frankrig. Det er min­dre lands­hold som Island, Wales, Slovaki­et og Nor­dir­land, der sty­rer mod

18

16

17

14

EM, og stør­re lan­de som Spa­ni­en, Bel­gi­en og Hol­land er for­vist til bå­de an­den- og tred­je­plad­ser. Hver­ken Hol­land, Tyr­ki­et, Ir­land, Rusland el­ler Ukrai­ne lig­ger li­ge nu til di­rek­te kva­li­fi ka­tion og Græken­land og Ser­bi­en har al­le­re­de ud­spil­let de­res chan­cer

for at kom­me til Frankrig.

Ved at væ­re sid­ste udkald

EM i 2016 får el­lers for før­ste gang del­ta­gel­se af 24 hold i ste­det for de hidtil 16, og der er der­med no­get stør­re chan­ce for at kva­li­fi ce­re sig til EM- slut­run­den den­ne gang.

LØR­DAG 5. SEP­TEM­BER 2015 I hver grup­pe kva­li­fi ce­rer de to øver­ste hold og den bed­ste af samt­li­ge tre­e­re i grup­per­ne sig di­rek­te til EM. De re­ste­ren­de tre­e­re skal ud i playoff - kam­pe for at kom­me med til EM. Med mel­lem to og fi re kam­pe tilbage i kva­li­fi ka­tio­nen er det der­for ved at væ­re

18

15

16

14

16

15

nu, hvis fa­vo­rit­ter­ne skal gø­re sig for­håb­nin­ger om at del­ta­ge ved EM næ­ste som­mer i Frankrig.

Her er si­tu­a­tio­nen i fl ere af grup­per­ne.

I mor­gen: 10. ok­to­ber: 13. ok­to­ber: 13. ok­to­ber: I mor­gen: 13. ok­to­ber: 18.00 Tyr­ki­et- Hol­land 20.45 Tjek­ki­et- Tyr­ki­et 20.45 Hol­land- Tjek­ki­et 20.45 Tyr­ki­et- Island Island, der har fl ere spil­le­re i den dan­ske Su­per­liga ( AGFs El­mar Bjar­na­son og OBs Ari Sku­la­son star­te­de in­de mod Hol­land), var tæt på at kom­me med til VM i Bra­si­li­en sid­ste som­mer, og næ­ste som­mers EM ser med høj sand­syn­lig­hed ud til at få island­sk del­ta­gel­se. Hol­det fø­rer grup­pe A og er eft er tors­da­gens 1- 0- sejr ude over Hol­land snub­len­de tæt på at kun­ne boo­ke bil­let til Frankrig. Tjek­ki­et lig­ger til di­rek­te kva­li­fi ka­tion, mens Hol­land er he­le seks po­int fra den di­rek­te vej til EM. Tyr­ki­et er end­nu læn­ge­re væk fra kva­li­fi ka­tion. Der er lagt op til fl ere skæb­ne­kam­pe i grup­pen blandt an­det Tyr­ki­et mod Hol­land i mor­gen. 18.00 Wales- Is­ra­el 20.45 Bel­gi­en- Is­ra­el Igen er et min­dre hold på vej mod EM. Wales fø­rer grup­pen for­an fa­vo­rit­ten fra Bel­gi­en. Ud­over Ga­reth Ba­le, Aa­ron Ram­sey og Joe Al­len er Wales et hold uden de helt store pro­fi ler. Is­ra­el, Cy­pern og Bos­ni­en & Herze­g­ovi­na kan og­så sta­dig nå at kva­li­fi - ce­re sig, og vil i gi­vet fald væ­re li­ge så over­ra­sken­de del­ta­ge­re som Wales. I af­ten: 20.45 Spa­ni­en- Slovaki­et 8. sep­tem­ber: 20.45 Slovaki­et- Ukrai­ne 12. ok­to­ber: 20.45 Ukrai­ne- Spa­ni­en 7. sep­tem­ber: 20.45 Skot­land- Tys­kland 8. ok­to­ber: 20.45 Ir­land- Tys­kland 8. ok­to­ber: 20.45 Skot­land- Po­len 11. ok­to­ber: 20.45 Po­len- Ir­land

7. sep­tem­ber: 20.45 Nor­dir­land- Un­garn Slovaki­et har slå­et alt og al­le og har im­po­ne­ren­de mak­si­mum­po­int eft er seks kam­pe. Un­der­vejs har slo­vak­ker­ne blandt an­det slå­et Ukrai­ne på ude­ba­ne og Spa­ni­en hjem­me. Spa­ni­en og Ukrai­ne føl­ger på de næ­ste plad­ser og der er lagt op til en gyser i Kiev i sid­ste kamp den 12. ok­to­ber, når Ukrai­ne mø­der Spa­ni­en. En højspændt grup­pe, hvor Tys­kland eft er sej­ren over Po­len i aft es om­si­der fø­rer grup­pen. Ir­land og Skot­land, der dog dum­me­de sig ude mod Ge­o­ri­gen i aft es, læg­ger og­så fi nt til i kam­pen om de di­rek­te EM- bil­let­ter. Mandag ta­ger Skot­land imod Tys­kland, der og­så skal en tur til Ir­land i de af­gø­ren­de kam­pe. Nor­dir­land har ta­get til­løb til stør­re resultater i de se­ne­ste EM- og VM- kva­li­fi ka­tio­ner uden at kva­li­fi ce­re sig. Men hol­det ser nu ud til at kun­ne gå he­le vej­en eft er sej­re over Un­garn, Græken­land og Fin­land. I går vandt nor­di­rer­ne ude mod Færø­er­ne og over­tog grup­pens før­ste­plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.