Cir­kus Hol­land

Bal­la­den rul­ler igen- igen på det hol­land­ske lands­hold, der skal kæm­pe med næb og klø­er for at kom­me til EM

BT - - EM- KVALIFIKATION - TID­LI­GE­RE HOL­LAND­SKE BAL­LA­DESA­GER 2012:

LØR­DAG 5. SEP­TEM­BER 2015

NED­T­UR

Laurits Bak Lyck Det var næ­sten for for­ud­si­ge­ligt. Men Hol­lands an­det ne­der­lag i træk til lil­le­put­ten Island – den­ne gang end­da på hjem­me­ba­ne – har igen la­vet uro i den hol­land­ske an­de­dam.

Det skul­le ha­ve væ­ret star­ten på no­get nyt.

Far­vel til uro­en og de svig­ten­de resultater, der kun hav­de skaf­fet hol­læn­der­ne en skuf­fen­de og fo­re­lø­big tred­je­plads i grup­pe A i EM- kva­li­fi­ka­tio­nen. Målscoren 13- 6 var el­lers respek­ta­bel, men søl­le 10 po­int i seks kam­pe og hen­holds­vis tre og fem po­int op til Tjek­ki­et og Island hav­de på in­gen må­de le­vet op til for­vent­nin­ger­ne.

Der­for var det ik­ke læn­ge­re Guus Hid­dink, men den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler Dan­ny Blind, der hav­de stil­let hol­det mod Island tors­dag af­ten. Hid­dink, der for blot et år si­den tog over ef­ter Lou­is van Gaal, blev i som­mer­pau­sen enig med fod­bold­for­bun­det om at ’ stop­pe sam­ar­bej­det’, som man si­ger, når en fy­ring skal pak­kes ind i vat

en Dan­ny Blinds de­but som land­stræ­ner skul­le bli­ve alt an­det end en ny start. Der var nem­lig alt dét, det hol­land­ske lands­hold er ble­vet be­ryg­tet for: Svi­ne­stre­ger, et rødt kort og et

1974:

Op til VM- fi­na­len mod Tys­kland bli­ver hol­læn­der­ne fo­to­gra­fe­ret ved po­o­len i sel­skab med en mas­se kvin­der af let­te­re an­lø­ben ka­rak­ter. Det vi­ser sig se­ne­re, at den ty­ske avis Bild hav­de be­stuk­ket nog­le vag­ter og sendt kvin­der­ne ind.

Jo­han Cruyff træk­ker sig som land­stræ­ner ef­ter at væ­re ble­vet uven­ner med per­so­ner i for­bun­det. Sam­me år for­la­der Ruud Gul­lit lands­hol­det umid­del­bart før VM på grund af uvenskab med land­stræ­ner Di­ck Ad­vo­caat.

Ed­gar Davids, Pa­tri­ck Klu­i­vert og Mi­cha­el

1994:

1996:

skuf­fen­de re­sul­tat.

Den helt store skurk mod upå­ag­te­de Island blev FC Po­r­to- for­sva­re­ren Bru­no Mar­tins In­di.

Godt en halv ti­me in­de i op­gø­ret end­te han ef­ter en du­el om bol­den i en bry­de­kamp med an­gri­be­ren Kol­be­in Sigt­hors­son. In­di blev pro­vo­ke­ret og slog islæn­din­gen i bag­ho­ve­det. Klok­ke­klart rødt kort og no­get, man ik­ke bli­ver po­pu­lær af, stod det hur­tigt klart.

» Som an­fø­rer prø­ver jeg al­tid at be­skyt­te mi­ne hold­kam­me­ra­ter, men jeg kan ik­ke si­ge an­det end, at det var vir­ke­lig dumt gjort. Han svig­te­de si­ne hold­kam­me­ra­ter, og det er en skam, « sag­de stjer­nen Arj­en. Rob­ben til hol­land­sk tv. M Et bud­skab, som land­stræ­ner Blind bak­ke­de op:

» Jeg sy­nes, at Mar­tins In­di op­før­te sig ufat­te­ligt upro­fes­sio­nelt. «

Af­te­nens an­den hol­læn­der i fed­te­fa­det blev høj­re­ba­ck­en Gre­gory van der Wi­el, der kort ef­ter pau­sen be­gik et klod­set straf­fes­park. Det tog Swan­se­a­play­ma­ke­ren Gyl­fi Si­gurds­son sig af og om­sat­te det til island­sk fø­ring og se­ne­re sejr.

» Det bur­de ik­ke kun­ne ske. Han har er­fa­rin­gen, og i så­dan en si­tu­a­tion skal han ba­re bli­ve på si­ne fød­der, « sag­de en ir­ri­te­ret Dan­ny Blind ef­ter ne­der­la­get .

Og nu er hol­læn­der­ne så seks po­int ef­ter Tjek­ki­et på den vig­ti­ge an­den­plads, der gi­ver di­rek­te ad­gang til næ­ste som­mers EM i Frankrig.

Næ­ste op­ga­ve for Blind, Rob­ben og co. er i mor­gen, når man af­læg­ger Tyr­ki­et et vi­sit. Da de to store fod­bold­na­tio­ner mød­tes på hol­land­sk græs i marts, for­må­e­de Hol­land kun at få ét po­int med ud af op­gø­ret. Reizi­ger er util­fred­se med at få langt min­dre i løn end de­res Ajax- hold­kam­me­ra­ter Ro­nald de Bo­er og Dan­ny Blind.

Hol­land del­ta­ger i en af hi­sto­ri­ens grim­me­ste VM- kam­pe, da de får syv gu­le og to rø­de kort og ta­ber 0- 1 til Portu­gal i 1/ 8- fi­na­len.

Ra­fa­el van der Vaart brok­ker sig of­fent­ligt over ik­ke at spil­le, mens land­stræ­ner Bert van Marwi­jk kon­stant be­nyt­ter svi­ger­søn­nen Mark van Bom­mel. Ro­bin van Per­sie og Ni­gel de Jong boy­kot­ter pres­sen, Wes­ley Sch­nei­j­der kri­ti­se­rer trup­pens ego­trip, og fan­se­ne kræ­ver Marwi­jk fy­ret.

2006:

la­ly@ bt. dk Wes­ley Snei­j­der ærg­rer sig over en brændt chan­ce un­der kam­pen mod Island. Fo­to: AFP Land­stræ­ner Dan­ny Blind har god grund til stør­re be­kym­rin­ger. Hol­land er i al­vor­lig fa­re for at mis­se EM­slut­run­den i Frankrig

næ­ste år. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.