’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Al­le de team, der har et le­digt sæ­de, er en mu­lig­hed

væ­ret hos McLaren i seks år, men et brud med tea­met, der brag­te ham ind i For­mel 1 i 2014, er nu en re­el mu­lig­hed.

» Hvis jeg kø­rer for et an­det team i 2016, er det nok et de­fi­ni­tivt brud med McLaren, « si­ger han og af­vi­ser der­med mu­lig­he­den for, at det en­gel­ske team le­jer ham ud til en kon­kur­rent for se­ne­re at kun­ne hen­te ham tilbage.

» Jeg kan nok ik­ke ha­ve kon­trakt med bå­de McLaren og et an­det team. Det kun­ne må­ske la­de sig gø­re, hvis Hon­da le­ve­re­de mo­to­rer til end­nu et team, men det kom­mer ik­ke til at ske i 2016, « me­ner Magnus­sen.

» Li­ge nu er al fo­kus på For­mel 1, så jeg har ik­ke tænkt nær­me­re over an­dre klas­ser. Men hvis jeg ik­ke skal kø­re For­mel 1, vil jeg væ­re med i et mester­skab, hvor jeg kan vin­de. Alt­så ind i et pro­fes­sio­nelt, stort team med en god bil. Se­ri­en er ik­ke så vig­tig – det kan væ­re sport­s­vog­ne/ Le Mans, DTM ( tysk stan­dard­vogns­mester­skab, red.) el­ler In­dyCar, « si­ger han.

En men­tal ned­t­ur

Han læg­ger ik­ke skjul på, at de­gra­de­rin­gen til re­ser­ve­kø­rer i en pe­ri­o­de hav­de store men­ne­ske­li­ge kon­se­kven­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.