Spe­get spil

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER FO­RE­GÅR ET rig­tig spe­get ( pus­le-) spil bag For­mel 1- kulis­ser­ne i dis­se da­ge. I cen­trum står Lo­tus- tea­met, der for 14 da­ge si­den i Bel­gi­en score­de årets bed­ste re­sul­tat med Ro­main Grosje­ans tred­je­plads.

Men ba­re et par ti­mer eft er lø­bet an­kom den bel­gi­ske va­ri­ant af kon­gens fo­ged til ba­nen og be­slag­lag­de Lo­tus’ For­mel 1- bi­ler og trans­por­te­re. Det ske­te på for­an­led­ning af tea­mets 2014- re­ser­ve­kø­rer Char­les Pic, der mod en be­ty­de­lig check var ble­vet ga­ran­te­ret et an­tal test­da­ge. Da Lo­tus ik­ke gav Pic de test, han hav­de be­talt for, har fransk­man­den kræ­vet om­kring seks mil­li­o­ner kro­ner tilbage. Dem kun­ne det øko­no­misk pres­se­de team ik­ke be­ta­le, og der­for duk­ke­de fo­ge­den op i pit­ten i Spa- Francorchamps. Eft er et par da­ge blev sa­gen løst, og Lo­tus- trans­por­ter­ne kun­ne re­tur­ne­re til ho­ved­kar­te­ret i Eng­land.

Det kun­ne alt sam­men væ­re end­nu et kapitel i den uen­de­li­ge hi­sto­rie om øko­no­mi­en i For­mel 1. MEN LI­GE PRÆ­CIS med Lo­tus er tin­ge­ne me­re ind­vik­le­de. Tea­met ejes i dag af in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Ge­nii, der for fem år si­den køb­te det af Re­nault og om­døb­te det til Lo­tus. Den fran­ske bil­fa­brik har si­den kon­cen­tre­ret sig om at le­ve­re mo­to­rer til først og frem­mest Red Bull. Nu over­ve­jer Re­nault at kø­be Lo­tus tilbage for igen at ha­ve sit eget team. Det er en ud­vik­ling, spor­tens øko­no­mi­ske bag­mand Ber­nie Ec­c­le­sto­ne bi­fal­der, for jo fl ere bil­fa­brik­ker, der er med, jo bed­re kø­rer for­ret­nin­gen For­mel 1. Al­ter­na­ti­vet for Re­nault kun­ne væ­re helt at træk­ke sig fra sporten, og så vil­le Ec­c­le­sto­ne mang­le en mo­tor­le­ve­ran­dør.

Re­nault vil na­tur­lig­vis kø­be Lo­tus så bil­ligt som mu­ligt og er der­for kun glad for, at de nu­væ­ren­de eje­re er un­der øko­no­misk pres. Omvendt må de ik­ke gå kon­kurs, for så vil tea­mets sta­dig go­de in­fra­struk­tur gå tabt i en tvangs­auk­tion. Der­for har Ec­c­le­sto­ne en in­ter­es­se i at hol­de tea­met i li­ve, og det er kom­met frem, at han per­son­ligt be­tal­te sid­ste må­neds løn­nin­ger til tea­mets an­sat­te. SÅ­DAN ER DET spe­ge­de spil: Ec­c­le­sto­ne hol­der Lo­tus i li­ve, så Re­nault kan kø­be det bil­ligt. Hvis ( når!) Re­nault over­ta­ger Lo­tus, vil de na­tur­lig­vis kø­re med de­res eg­ne mo­to­rer. Der­med bli­ver de Mer­ce­des- mo­to­rer, Lo­tus i øje­blik­ket be­nyt­ter bli­ve le­di­ge – og dem kan Red Bull så over­ta­ge. Red Bull er nem­lig så træt­te af de­res nu­væ­ren­de Re­nault- mo­to­rer, at de har tru­et med at træk­ke sig helt ud af For­mel 1.

Et spe­get pus­le­spil – og Ber­nie Ec­c­le­sto­ne sid­der som al­tid med de fl este brik­ker.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.