End­nu læn­ge­re væ

Ef­ter en stri­be tid­li­ge exit i fle­re tur­ne­rin­ger og se­ne­st det skuf­fen­de ne­der­lag i an­den run­de af US Open, sy­nes vej­en til suc­ces for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki me­get lang

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DI­LEM­MA To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ sporten. dk

Al­drig har Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki væ­ret læn­ge­re væk fra en Grand Slam- ti­tel end nu.

Så kon­tant ly­der mel­din­gen fra to ten­ni­s­eks­per­ter ef­ter Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is exit i an­den run­de ved US Open til upå­ag­te­de Pe­tra Cet­ko­vska, som er num­mer 149 i ver­den.

Det tid­li­ge ne­der­lag i Grand Slam­tur­ne­rin­gen kom­mer ef­ter fle­re tid­li­ge exit i tur­ne­rin­ger, og for ten­ni­stræ­ner og eks­pert Mi­cha­el Mor­ten­sen er der fle­re for­kla­rin­ger på Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ned­t­ur.

» Hun har væ­ret lidt ska­det på det se­ne­ste, og så har de tid­li­ge ne­der­lag be­ty­det, at hun ik­ke har væ­ret helt i kamp­form, og det går ud over hen­des spil. Hun er for pas­siv og bli­ver på bag­linj­en. Hen­des spil er for mo­no­tont, for for­ud­si­ge­ligt og for lang­somt, og hen­des mod­stan­de­re har mi­stet den respekt, de hav­de for Ca­ro­li­ne. Hun har al­drig væ­ret læn­ge­re væk fra at vin­de en Grand Slam- ti­tel end nu, « si­ger han.

Dø­jet med sprin­ger­k­næ

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har blandt an­det dø­jet med et sprin­ger­k­næ, men har nedt­o­net be­tyd­nin­gen af ska­der­ne.

Den tid­li­ge­re ten­nis­spil­ler Pe­ter Ba­sti­an­sen tror dog, at ska­der­ne er me­re al­vor­li­ge end som så.

» Jeg tror, hun er me­re ska­det, end hun gi­ver ud­tryk for. Det er ty­de­ligt, at det hæm­mer hen­de, og jeg sy­nes ik­ke, hun i den se­ne­ste må­ned har be­væ­get sig, som hun ple­jer på ba­nen, og hun vir­ker ik­ke 100 pro­cent fit. Det be­ty­der, at hun ik­ke vin­der bol­de­ne, og det går ud over selv­til­li­den og bli­ver en ond cir­kel. Det så man i nat ( fre­dag, red.). Så snart det blev lidt tæt, blev hun ban­ge og trak sig tilbage for at ven­te på, at mod­stan­de­ren la­ve­de fejl. Og det er mod en mod­stan­der, hun bur­de slå ni ud af 10 gan­ge, « si­ger han.

Sundt med ned­t­ur

Hvis den dan­ske ten­nis­stjer­ne skal ven­de si­tu­a­tio­nen, kræ­ver det, at hun sad­ler helt om, me­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen.

» Det er må­ske me­get sundt med ned­t­u­ren. Nu bli­ver hun nødt til at sæt­te sig ned og eva­lu­e­re ne­der­la­get og spør­ge sig selv: Hvor­for ta­ber jeg? Hun skal ud af sin com­fort zo­ne og ud­vik­le sig, for det gør kon­kur­ren­ter­ne. De er hur­ti­ge­re og va­ri­e­rer spil­let. Jeg tror, Ca­ro­li­ne er for fo­ku­se­ret på at vin­de kam­pe­ne, hvil­ket er fint nok, men hvis hun gi­ver sig selv ud­for­drin­ger i kam­pe­ne og for­sø­ger at va­ri­e­re sit spil, vil hun i frem­ti­den bli­ve bed­re, « si­ger ten­ni­stræ­ne­ren.

Pe­ter Ba­sti­an­sen tror dog ik­ke, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kan æn­dre på sit spil, da det er en del af hen­des dna på ba­nen. Han pe­ger i ste­det på re­sti­tu­tion som løs­nin­gen for den tid­li­ge­re ver­den­set­ter.

LØR­DAG 5. SEP­TEM­BER 2015

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is an­sigts­ud­tryk un­der kam­pen mod Pe­tra Cet­ko­vska si­ger alt. Den dan­ske ten­nis­stjer­ne er me­get langt væk fra en Grand Slam

tri­umf. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.