’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­cha­el Mor­ten­sen

Hun er for pas­siv og bli­ver på bag­linj­en. Hen­des spil er for mo­no­tont, for for­ud­si­ge­ligt og for lang­somt, og hen­des mod­stan­de­re har mi­stet den respekt, de hav­de for Ca­ro­li­ne

» Hun er 25 år gam­mel og har spil­let på tou­ren i 10 år. Jeg tror ik­ke, hun kan æn­dre på no­get som spil­ler, når man ta­ger hen­des al­der i be­tragt­ning. Hun bli­ver of­te­re ska­det og vir­ker slidt. Jeg tror mak­si­mum, hun har to til tre år tilbage, så hun skal ta­ge sin tid til at kom­me sig oven på si­ne ska­der. Hvis ik­ke hun er helt fit, er hun en gan­ske or­di­nær spil­ler. Jeg tror al­drig, hun kom­mer til at vin­de en Grand Slam- ti­tel, selv­om hun har væ­ret tæt på. Kon­kur­ren­cen er me­get hår­de­re nu, end da hun var num­mer et i ver­den, og jo læn­ge­re tid, der går, des min­dre bli­ver hen­des chan­cer for at vin­de en, « si­ger han.

US Open var årets sid­ste Grand Slam, og næ­ste mu­lig­hed for at vin­de en Grand Slam- tur­ne­ring for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er ved Au­stra­li­an Open i star­ten af det nye år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.