Li­ne ny­der Ru­mæ­ni­en

Jør­gen­sen skif­te­de in­den sæ­so­nen fra FCM til CSM Bucu­re­sti og er der­for ik­ke med, når sid­ste sæ­sons guld- og sølvvin­de­re mø­des i dag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NYE EVEN­TYR Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Det vak­te op­sigt i hånd­bold­kred­se, da lands­holds­an­fø­rer Li­ne Jør­gen­sen i for­å­ret med­del­te, at hun fra be­gyn­del­sen af den­ne sæ­son skif­te­de fra FC Midtjylland til CSM Bucu­re­sti i Ru­mæ­ni­en.

» Gør hun det for pen­ge­nes skyld, « blev der spurgt.

Li­ne Jør­gen­sen, der her­med ik­ke er med, når sid­ste sæ­sons dan­ske me­ster, FC Midtjylland, i ef­ter­mid­dag du­el­le­rer mod Team Es­b­jergs sølvvin­de­re, sva­rer be­næg­ten­de på spørgs­må­let.

» Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at løn­nin­ger­ne her­ne­de er hø­je­re end i Dan­mark. Men når det er sagt, er be­slut­nin­gen om klubs­kif- tet ta­get, for­di jeg ger­ne vil op­le­ve en an­den kul­tur, ha­ve mi­ne sport­s­li­ge am­bi­tio­ner op­fyldt og få drøm­men om at spil­le hånd­bold i ud­lan­det op­fyldt, « si­ger Li­ne Jør­gen­sen på en halvdår­lig te­le­fon­for­bin­del­se fra Ru­mæ­ni­ens ho­ved­stad.

God start på op­hol­det

Her an­kom hun for to må­ne­der si­den, og ind­til vi­de­re er be­kendt­ska­bet med en af Øst­eu­ro­pas stør­ste by­er gå­et over al for­vent­ning.

» Klub­ben har ind­lo­ge­ret mig i en to- væ­rel­ses lej­lig­hed i den cen­tra­le del af Bukarest. Jeg kan gå li­ge ned i by­ens mest at­trak­ti­ve ga­de med mas­ser af go­de spi­se­ste­der, « for­tæl­ler Li­ne Jør­gen­sen, der ik­ke har haft svært ved at in­te­gre­re sig på det ru­mæn­ske hold.

Det skyl­des, at CSM Bucu­re­sti træ­nes af dan­ske­ren Met­te Klit, og at hun til klub­ben har få­et føl­ge­skab af lands­holdskol­le­ga­en Ma­ria

Hun er langt fra den ene­ste top­spil­ler, der ef­ter sid­ste sæ­son har for­ladt Boxer Da­me­liga­en. Det sam­men har pro­fi­ler som Nycke Groot og Sanja Dam­nja­novic gjort.

» Til gen­gæld er der kom­met an­dre pro­fi­ler til. Den dan­ske liga er sta­dig en af ver­dens bed­ste, og selv­om det nok igen bli­ver Team Es­b­jerg og FC Midtjylland, der skal kæm­pe om DM- gul­det, er bred­den mindst li­ge så god som i sid­ste sæ­son. Des­u­den er jeg sik­ker på, at FC Midtjylland vil gø­re det godt i Champions League, « si­ger Li­ne Jør­gen­sen.

End­nu har hun ik­ke be­slut­tet sig for, om hun bli­ver i ud­lan­det me­re end de to år, hun har bun­det sig til.

» Men det kan ik­ke ude­luk­kes. Ind­til vi­de­re er jeg i hvert fald ik­ke ble­vet skuf­fet over det, jeg op­le­ver i Ru­mæ­ni­en, selv­om det er me­get an­der­le­des end hjem­me i Dan­mark, « si­ger Li­ne Jør­gen­sen.

FCM må und­væ­re Li­ne Jør­gen­sen, der har ta­get hul på et even­tyr i ru­mæn­ske CSM Bucu­re­sti. Her ses hun i kamp med Tvis Holste­bros Kri­sti­na Kri­sti­an­sen ( tv.) og Ja­mi­na Ro­berts ( th.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.