’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Li­ne Jør­gen­sen

Men når det er sagt, er be­slut­nin­gen om klubs­kif­tet ta­get, for­di jeg ger­ne vil op­le­ve en an­den kul­tur, ha­ve mi­ne sport­s­li­ge am­bi­tio­ner op­fyldt og få drøm­men om at spil­le hånd­bold i ud­lan­det op­fyldt

Fi­sker samt den sven­ske ver­dens­klas­se­spil­ler Isa­bel­la Gul­ldén.

» Ar­bejds­spro­get her­ne­de er en­gelsk. Men jeg for­sø­ger at læ­re nog­le af de ru­mæn­ske ud­tryk, så jeg kan gø­re mig for­stå­e­lig, når jeg be­væ­ger mig rundt i by­en, « si­ger Li­ne Jør­gen­sen.

Re­sul­tat­mæs­sigt er det og­så gå­et fint i op­takt­s­fa­sen. Gan­ske vist tab­te CSM Bucu­re­sti den ru­mæn­ske Su­per Cup- fi­na­le til Baia Mar. Til gen­gæld blev det til fi­na­le­sejr i ’ Bu­cha­rest Trop­hy’ over Champions League- vin­der­ne fra mon­te­ne­grin­ske Bu­duc­nost, li­ge­som åb­nings­kam­pen i den na­tio­na­le liga i søn­dags blev vun­det pro­blem­frit.

Am­bi­tiøs mål­sæt­ning

» Mål­sæt­nin­gen er, at vi skal væ­re ru­mæn­ske me­stre og kva­li­fi­ce­re os til Champions League- tur­ne­rin­gens Fi­nal4, « si­ger Li­ne Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.