DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, KLOK­KEN 18.00 ENG­LAND VIN­DER MED MINDST FEM MÅL

Da sæ­so­nen star­te­de i Eng­land, lig­ne­de det et tæt løb imel­lem Man­che­ster Ci­ty , Ar­se­nal og Chel­sea om hvem der skul­le lø­be med gul­det.

Men her blot fi re run­der in­de i Pre­mi­er League, er det et helt an­det bil­le­de, der teg­ner sig. Nu er Man­che­ster Ci­ty me­get store guld­fa­vo­rit­ter - så­le­des står de nu blot i 1,50 som guld­vin­de­re mod seks gan­ge pen­ge­ne på Chel­sea og 7,00 på Ar­se­nal.

» Man­che­ster Ci­ty er kom­met fan­ta­stisk fra start i den­ne sæ­son, og de lig­ner al­le­re­de sik­re vin­de­re af Pre­mi­er League. Mand­ska­bet slog over­be­vi­sen­de de for­sva­ren­de me­stre fra Chel­sea med 3- 0, og i lø­bet af som­me­ren har de til­fø­jet en ræk­ke ver­dens­stjer­ner. Når det kom­mer til at spil­le med de øko­no­mi­ske mus­k­ler, så har kon­kur­ren­ter­ne i år truk­ket sig, og der­for står Ci­ty rig­tig godt i den hjem­li­ge liga, « si­ger Ton­ni Munk Jen­sen fra Nor­di­cBet.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.