Når ly­net slår ned

BT - - INDHOLD -

Vi ken­der det al­le, det med, at ly­net slår ned. Nor­malt hand­ler det om en vild fo­rel­skel­se, el­ler en plud­se­lig be­gi­ven­hed, der æn­drer al­le spil­le­reg­ler. Det ske­te for Ni­co­lai Pyndt. Helt bog­sta­ve­ligt. Han blev un­der en tur på en tyr­kisk gol­f­ba­ne ramt af ly­net. Et lyn så kraf­tigt, at han mi­ste­de no­get af sin før­lig­hed, blev kraf­tigt for­brændt og ik­ke læn­ge­re har en kort­tids­hukom­mel­se. Men mod­sat alt, hvad man skul­le tro, er han ik­ke ban­ge for lyn og tor­den i dag, han fø­ler sig nær­mest dra­get af det. Du kan læ­se hans for­tæl­ling i det­te ma­ga­sin. Stjer­ne­kok­ken Met­te Mar­ti­nus­sen blev og­så ramt af ly­net. Da hun slap ta­get i sin 16 ti­mers ar­bejds­dag blev hun ramt af angst. Men ga­stro­no­mi­ens dra­maque­en er ik­ke så­dan at slå af pin­den, iføl­ge hen­de hand­ler det nem­lig ik­ke om, hvor­vidt man sprin­ge ud i no­get nyt, men om man har til at sprin­ge ud i no­get nyt. Og skul­le du få trang til at føl­ge i Met­te Mar­ti­nus­sens fod­spor, har vi få­et lov til at vi­de­re­brin­ge nog­le af hen­des op­skrif­ter. Ad­var­sel: de er li­ge en tand svæ­re­re end dem fra Ka­ro­li­nes Køk­ken. Rig­tig god lør­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.