Tan- in- a- can

Få ny in­spira­tion til dit løb

BT - - KORT NYT -

Det er væk fra as­falt­ve­jens jæv­ne, skridsik­re lø­be­un­der­lag. Og ud i den vil­de, vold­som­me og ufor­ud­si­ge­li­ge na­tur. Med snu­den ned i spo­ret, tun­gen li­ge i mun­den og fuldt blus på kon­cen­tra­tio­nen. For plud­se­lig er man ved at snub­le over en kæp, el­ler det går stejlt nedad på den blø­de, glat­te, mos­belag­te sko­v­bund. Trail run er en ny ten­dens in­den­for løb og har fle­re for­de­le. Det hand­ler i høj grad om at fø­le sig ud­for­dret og få en ny op­le­vel­se hver gang iføl­ge idræts­a­na­ly­ti­ker.

Kort om trail run:

– Sko­ven er op­ti­mal lø­be­træ­ning, der bru­ges af eli­te­lø­be­re. – Du lø­ber al­drig i sta­bilt tem­po. – Det kræ­ver kon­cen­tra­tion he­le ti­den, for ik­ke at snub­le. Hjer­nen er for al­vor på ar­bej­de. – Du skal ha­ve godt styr på din fin­mo­to­rik. – Det er en kæm­pe­be­last­ning af især de stor mu­skel­grup­per. Tak skæb­ne at fat­tig­fir­ser­nes il­de­lug­ten­de selv­bru­ne­re er en sa­ga blot... I ste­det kan man for­læn­ge hu­dens far­ve med Ca­li­for­nia Tans saf­ti­ge ( den duf­ter af som­mer­frug­ter) ’ Col­or Per­fecting Com­plex’ selv­bru­ner­spray. 269 kr. For­hand­ler: 33 32 33 22 – Kon­di­tions­mæs­sigt er det me­get kræ­ven­de. – Den blø­de sko­v­bund gi­ver ik­ke li­ge så man­ge ska­der. Men pas på: Det er hårdt for di­ne an­kel­led, når du skal und­gå ik­ke at vrik­ke om. Kil­de: Hen­rik Them, mel­lem- og lang­di­stan­ce­lø­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.