UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Ap­ples kon­kur­rent til Spo­ti­fy, Ap­ple Mu­sic, skul­le ta­ge mu­sik­lyt­ning til et helt nyt ni­veau. Det lyk­kes ik­ke helt, for selv­om ap­pen er flot og funk­tio­nel – som det for­ven­tes af et Ap­ple­pro­dukt – er funk­tio­ner­ne stort set de sam­me som hos an­dre strea­m­ingtje­ne­ster. Ap­pens så­kald­te ’ kil­ler features’ vir­ker re­el­le nok. Du kan væl­ge et bredt spek­trum af gen­rer som Ap­ple Mu­sic vil gi­ve mu­si­kan­be­fa­lin­ger ud fra. Du kan lyt­te til Ap­ples helt egen li­ve mu­si­kra­dio, og du kan ik­ke mindst bru­ge funk­tio­nen ’ Con­nect’, der gi­ver ad­gang til ek­stra ma­te­ri­a­le og sta­tu­s­op­da­te­rin­ger fra de ar­ti­ster du føl­ger. Det ly­der som en kom­bi­na­tion af Spo­ti­fy og Fa­ce­book, og det er det og­så. Plat­form: iOS ( kom­mer til An­droid i ef­ter­å­ret) Pris: Ap­pen er gra­tis, men abon­ne­ment ko­ster 99 kro­ner om må­ne­den. Fa­mi­liea­bon­ne­ment ko­ster 149 kro­ner om må­ne­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.