Det rig­ti­ge at

BT - - KENDER DU DET? -

- Det er in­gen skam at ta­le i te­le­fon i of­fent­li­ge trans­port­mid­ler, så læn­ge du sør­ger for at al­le kan føl­ge med i sam­ta­len. Især hvis din sø­ster har haft en hård fød­sel, er det vig­tigt at rin­ge samt­li­ge ve­nin­der op, mens du er i to­get og gen­for­tæl­le hi­sto­ri­en om hæ­mo­ri­der­ne og det spræng­te rek­tum, så de­tal­je­ret som over­ho­ve­det mu­ligt. - For­be­red dig hjem­me­fra, hvis du skal hø­re mu­sik i to­get. Det er vig­tigt, at du fin­der den gyld­ne ir­ri­ta­tions­fre­kvens, hvor folk uden pro­ble­mer kan hø­re AT du spil­ler mu­sik, men umu­ligt kan hø­re, HVAD det er for no­get mu­sik, du spil­ler. Det kræ­ver lidt øvel­se, men det skal nok lyk­kes. Man­ge har gjort det før dig.

gø­re er at pak­ke di­ne ta­sker og po­ser, og med mest mu­ligt be­svær krav­le henover ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.