’ Det er et stort tab, når lyk­ken bli­ver af­brudt’

Man­ge kvin­der ven­ter til en sen al­der med at få børn, men det gør det svært at bli­ve gravi­de. Tid­li­ge­re mi­ni­ster ad­va­rer mod at ven­te

BT - - TEMA - Heidi Pe­der­sen Fo­to Erik Ref­ner

hped@ bt. dk

» Jeg er nok den lidt ir­ri­te­ren­de ty­pe over for mi­ne ve­nin­der i 30er­ne, som ger­ne vil, men som end­nu ik­ke har få­et børn. Men det er ba­re om at kom­me i gang, for man ved al­drig, om man kom­mer til at stå i en si­tu­a­tion, hvor man har svært ved at gen­nem­fø­re en gravi­di­tet, « si­ger po­li­ti­ke­ren, der for­ven­ter at skul­le fø­de i ja­nu­ar.

Fle­re mod­ne mødre

Hun er langt­fra den ene­ste kend­te dan­ske kvin­de, der kom­mer til at fø­de i en mo­den al­der. Og­så sku­e­spil­ler Bo­dil Jør­gen­sen, psy­ko­log Sa­rah Zo­bel, fil­min­struk­tør Chri­sti­na Ro­sen­da­hl og san­ge­r­in­den Ma­ria Mon­tell har få­et børn ef­ter de 40 år.

De kend­te kvin­der af­spej­ler en ten­dens. For fle­re og fle­re får børn se­ne­re i li­vet, vi­ser tal fra fød­sels­re­gi­stret. I 2010 var der 1.891 40- 44 - åri­ge kvin­der, der fød­te et barn, mens tal­let i 2013 var ste­get til 1.972.

Selv­om det mest al­min­de­li­ge i Dan­mark sta­dig er at få sit før­ste barn, når man er om­kring 29 år, er der man­ge, der ven­ter til slut­nin­gen af 30er­ne el­ler be­gyn­del­sen af 40er­ne, før de bli­ver gravi­de. Iføl­ge pro­fes­sor An­ders Ny­boe Andersen ved Rigs­ho­spi­ta­lets fer­ti­li­tets­kli­nik er det en dår­lig idé:

» Ef­ter de 35 år kan vi se, at kvin­der­ne ik­ke læn­ge­re har nær så man­ge æg, der­for skal man helst i gang in­den da. Selv­føl­ge­lig kan der væ­re nog­le, der først får pro­ble­mer ( med fer­ti­li­te­ten, red.), når de bli­ver 40 år, det va­ri­e­rer, hvor­når ens frugt­bar­hed be­gyn­der at fal­de. Men som ud­gangs­punkt er det en god idé at bli­ve mor tid­li­ge­re, « si­ger han.

Der bli­ver fo­re­ta­get om­kring 37.000 fer­ti­li­tets­be­hand­lin­ger i Dan­mark om året, men i gen­nem­snit er det kun ca. 14 pct. af hver be­hand­ling, der re­sul­te­rer i føds­ler. Der­for skal man iføl­ge An­ders Ny­boe Andersen ik­ke ud­sky­de gravi­di­te­ten:

» Man­ge kvin­der over­vur­de­rer ef­fek­ten af fer­ti­li­tets­be­hand­ling. Fak­tisk er chan­cer­ne for at bli­ve gravid på den må­de ik­ke sær­ligt go­de, og det kan væ­re et me­get op­s­li­den­de for­løb at skul­le igen­nem. Uvis­he­den om, at man må­ske ik­ke kan bli­ve gravid, er gan­ske be­la­sten­de, « si­ger pro­fes­soren, der an­er­ken­der, at det ik­ke er kvin­der­nes an­svar ale­ne:

» Mæn­de­ne må kom­me på ba­nen og væ­re med til at und­gå føds­ler i en sen al­der. Det er for let at si­ge, at man ik­ke er klar, « si­ger pro­fes­soren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.