Styrk din fer­ti­li­tet

De fle­ste for­be­re­der sig, før de lø­ber et ma­ra­ton. Men de fær­re­ste tæn­ker på, at krop­pen på sam­me må­de bør for­be­re­des på en gravi­di­tet

BT - - TEMA - Heidi Pe­der­sen Fo­to: Iris

hped@ bt. dk

Har du for­gæ­ves for­søgt at bli­ve gravid – el­ler ken­der du no­gen, for hvem drøm­men om at bli­ve for­æl­dre ba­re ik­ke vil lyk­kes? Fortvivl ik­ke. Der kan nem­lig væ­re man­ge grun­de til, at du el­ler di­ne nær­me­ste ik­ke kan få ma­ven til at vok­se – og det be­hø­ver ik­ke kun væ­re al­de­ren, der står i vej­en for fa­mi­lie­for­ø­gel­sen, me­ner for­fat­ter og er­næ­rings­te­ra­pe­ut Nan­na Ewald Sti­gel, der har skre­vet den nye bog ’ Bliv gravid – så­dan styr­ker du din fer­ti­li­tet’, som net­op er ud­kom­met. sundt fedt, kost­tilskud og mo­de­rat mo­tion var blandt mid­ler­ne, der skul­le hjæl­pe hen­de til at nå må­let. Nu de­ler hun ud af sin vi­den og er­fa­rin­ger til an­dre kvin­der. Et af rå­de­ne til kvin­der, der drøm­mer om at bli­ve gravi­de, er at tøj­le utå­l­mo­dig­he­den:

» Det er jo en må­l­grup­pe, for hvem det bi­o­lo­gi­ske ur of­te tik­ker. Men det er vig­tigt, at man ta­ger sig ti­den og ro­en til at for­be­re­de el­ler genop­byg­ge krop­pen. Jeg anbefaler, at man mini­mum bru­ger tre må­ne­der. Set i det store per­spek­tiv er det jo ik­ke me­get ud af et helt liv, « si­ger Nan­na Ewald Sti­gel.

I dag op­le­ver næ­sten hvert fem­te par en pe­ri­o­de med ufri­vil­lig barn­løs­hed, det vil si­ge, at de for­gæ­ves for­sø­ger at op­nå gravi­di­tet i me­re end et år. Sam­ti­dig bli­ver cir­ka ot­te pct. af al­le dan­ske børn und­fan­get ved hjælp af kun­stig be­frugt­ning – en me­to­de, hvor de fle­ste – men ik­ke al­le – kan få hjælp til et barn.

Iføl­ge pro­fes­sor An­ders Ny­boe Andersen ved Rigs­ho­spi­ta­lets fer­ti­li­tets­kli­nik har al­der en helt af­gø­ren­de be­tyd­ning:

» Man­ge kvin­der midt i 30er­ne spør­ger, hvor læn­ge de kan ven­te, for­di de ik­ke har fun­det de­res ret­te part­ner el­ler er i gang med at gø­re kar­ri­e­re. Jeg sva­rer ty­pisk, at man ik­ke bør ud­sky­de det yder­li­ge­re, for­di mæng­den af æg fal­der dra­stisk ef­ter de 35 år. Desvær­re har man­ge et ind­tryk af, at det ik­ke er no­get pro­blem at bli­ve gravid op­pe i årer­ne, for­di de ser en mas­se kend­te bli­ve mor sent, « si­ger han.

Se på ko­sten

Nan­na Ewald Sti­gel ved godt, at al­de­ren har be­tyd­ning for, hvor­vidt man kan bli­ve gravid, men hun me­ner ik­ke, det er den ene­ste fak­tor, man bør ha­ve fo­kus på:

» S e l vom al­der spil­ler en af­gø­ren­de rolle, er der og­så man­ge an­dre ting, der spil­ler ind, som f. eks. livs­stil, og om krop­pen i øv­rigt har an­dre uba­lan­cer, det vil si­ge, om man f. eks. har in­f­lam­ma­tion el­ler for­styr­rel­ser i im­mun­sy­ste­met, som gør, at man op­le­ver fer­ti­li­tets­pro­ble­mer, « si­ger hun.

Et godt sted at be­gyn­de er at se nær­me­re på si­ne mad­va­ner:

» Vi spi­ser i om­eg­nen af 50 ton mad gen­nem et liv, der er in­gen tvivl om, at den dag­li­ge kost har en mas­siv ind­fly­del­se på vo­res in­dre sig­nal­sy­stem. Det hand­ler om at væl­ge så re­ne og he­le fø­de­va­rer som mu­ligt og sty­re uden om de for­ar­bej­de­de, raf­fi­ne­re­de og sprøjte­de. Vi bru­ger bl. a. næ­rings­stof­fer fra ma­den til at pro­du­ce­re nye og stær­ke cel­ler med. Det gæl­der og­så stær­ke æg- og sæd­cel­ler. Der­for har det be­tyd­ning for vo­res fer­ti­li­tet, hvad vi put­ter i mun­den, « si­ger Nan­na Ewald Sti­gel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.