God for­dø­jel­se er en for­nø­jel­se

BT - - KLUMME -

Dø­jer du med lav ener­gi, træt­hed og en op­pu­stet ma­ve, er det sand­syn­lig­vis for­dø­jel­sen, du skal kig­ge nær­me­re på. Og den er ik­ke til at spø­ge med.

Of­te er dår­lig for­dø­jel­se en del af fle­re al­vor­li­ge uba­lan­cer i krop­pen – f. eks. di­a­be­tes, ast­ma, al­ler­gi­er og gigt. Det er min er­fa­ring med man­ge kli­en­ter i min kost­kli­nik. Vej­en ud af uba­lan­cen er bl. a. en sun­de­re kost, fo­kus på væ­ske og fi­bre samt mo­tion. Det er al­drig for sent at få en god for­dø­jel­se, og der er hel­dig­vis me­get du selv kan gø­re.

En op­ti­mal for­dø­jel­se er vig­tigt, for at du kan få gavn af de næ­rings­stof­fer, der er i den mad, du spi­ser. Her er fi­bre vig­ti­ge – bå­de for din for­dø­jel­se og din mæt­heds­for­nem­mel­se. Fi­bre fin­des for­skel­li­ge ste­der, men sær­ligt i grønt­sa­ger, frugt, fuld­korns­brød, groft brød, hve­de ( fuld­korns er bedst), fuld­korns­pas­ta, hav­re­gryn, kar­to­f­ler, bælg­frug­ter og mand­ler.

Der er to for­ske­li­ge slags fi­bre – vandop­lø­se­li­ge og ik­ke­vandop­lø­se­li­ge. Vi har brug for beg­ge ty­per. I en ty­pisk dansk kost med kød, sovs og kar­to­f­ler, fastfood og hvidt brød, kan det væ­re svært at få nok af beg­ge ty­per fi­bre – og det kan gå ud over di­ne tar­me. Ud over at ri­si­ke­re at få for­stop­pel­se, ri­si­ke­rer du og­så, at du ik­ke får nok næ­rings­stof­fer.

De ’ ik­ke vandop­lø­se­li­ge’ fi­bre, der sti­mu­le­rer for­dø­jel­sen, så af­fø­rin­gen kom­mer hur­ti­ge­re igen­nem sy­ste­met, får du fra kor­n­pro­duk­ter og grønt­sa- ger. Dis­se fi­bre bin­der di­ver­se gift­stof­fer – som far­ve og til­sæt­nings­stof­fer. Det vil si­ge, at fi­bre­ne ta­ger gift­stof­fer med ud af krop­pen via af­fø­rin­gen.

Læn­ge­re mæt­heds­fø­lel­se

De vandop­lø­se­li­ge fi­bre har en an­den og li­ge så vig­tig virk­ning. De sør­ger for, at ma­den bli­ver læn­ge­re tid i ma­ve­sæk­ken – og det gi­ver dig en læn­ge­re mæt­heds­fø­lel­se. Sam­ti­dig for­bli­ver dit blod­suk­ker i ba­lan­ce. Vandop­lø­se­li­ge fi­bre fin­des i frugt, bælg­frug­ter, hav­re og byg. Dis­se fi­ber­ty­per hjæl­per med at re­gu­le­re dit blod­suk­ker­ni­veau, så du und­går lavt blod­suk­ker.

En god for­dø­jel­se skal væ­re en for­nø­jel­se! Og det gav­ner ik­ke ba­re blod­suk­ke­ret. Hvis for­dø­jel­sen vir­ker op­ti­malt, kan din krop og­så bed­re mod­stå syg­dom­me.

I de se­ne­ste år er der duk­ket fle­re og fle­re forsk­nings­re­sul­ta­ter op, der pe­ger på, at vo­res tarmflora har en stor ind­virk­ning på vo­res hel­bred som hel­hed!

Mad må mak­si­malt lig­ge i dit ma­ve / tarm­sy­stem i 18 ti­mer. Lig­ger det læn­ge­re, kan det på­vir­ke bak­te­ri­e­fl­ora i tar­me­ne, hvil­ket kan på­vir­ke din hor­mon­ba­lan­ce, blod­suk­ker­ba­lan­ce og di­ne an­dre for­dø­jel­ses­or­ga­ner som le­ver, gal­de­blæ­re og bugs­pyt­kir­tel, så de kom­mer i uba­lan­ce. Du kan bru­ge rød­be­de­te­sten til at un­der­sø­ge, hvor læn­ge ma­den lig­ger i di­ne tar­me. Spis et stort må­l­tid med rød­be­der og hold øje med far­ven på det, der kom­mer ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.