Ni­co­lai Pyndt Andersen

BT - - KLUMME -

• Født d. 5. ju­ni 1992 • Op­vok­set i Kø­ge sam­men med si­ne for­æl­dre og lil­le­sø­ster, men bor nu for sig selv sam­men med sin kæ­re­ste Sa­ra Au­gust­sen. • Blev den 27. fe­bru­ar 2009 ramt af et lyn, da han var på golf­tur med ef­ter­sko­len Ou­re Sport og Per­for­man­ce i Belek, Tyr­ki­et. • Di­mit­te­re­de sid­ste som­mer fra HHX i Kø­ge og ar­bej­der nu som sælger og salgs­as­si­stent i Net­to. Det i sig selv er stort, da Ni­co­lai Pyndt Andersen var i tvivl, om han no­gen­sin­de vil­le kun­ne kom­me til at ar­bej­de og få en ud­dan­nel­se ef­ter ulyk­ken. • Ni­co­lai Skal til VM i Eng­land med pa­ra- bad­min­ton­lands­hol­det i star­ten af næ­ste uge. Her skal han dy­ste sid­den­de i en spe­ci­el­de­sig­net kø­re­stol, som for­skel­li­ge sponso­rer har gi­vet ham. Sto­len ko­ster 30.000 kro­ner. • Det store mål er OL i Tokyo om 5 år. Her er pa­ra- badminton kom­met på pro­gram­met, og det be­ty­der, at der er en chan­ce for, at hans kam­pe bli­ver vist på tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.