Der­for spæn­der din krop ben for din træ­ning

Tag te­sten og se om du pres­ser dig selv for me­get fy­sisk og psy­kisk

BT - - KROP I BALANCE -

Ken­der du dét, når træ­nin­gen kø­rer på skin­ner... Li­ge ind­til den ik­ke kø­rer. Der sker no­get – og du ved ik­ke, hvad det er. Du ved ba­re, at det er ir­ri­te­ren­de nu ( igen) at skul­le sæt­te din træ­ning på stand­by og ven­te til hjer­nen og krop­pen er klar igen. • Hvor­for kom­mer for­kø­lel­sen sni­gen­de ( og bli­ver ved)? • Hvor­for bli­ver du nu li­ge plud­se­lig ska­det? • Hvor­for bli­ver du nu ramt af umen­ne­ske­lig træt­hed? • Hvor­for ser du ik­ke resultater? • Hvor­for er du så slap? • Hvor­for kan du ik­ke ba­re ta­ge dig sam­men og kom­me ud af dø­ren... selv­om du ved, hvor godt du får det bag­ef­ter? Til­sy­ne­la­den­de til­fæl­di­ge og ir­ri­te­ren­de om­stæn­dig­he­der - de er ik­ke så til­fæl­di­ge end­da. Det er dit cen­tral­ner­ve­sy­stem, der brok­ker sig. Og det kan du ik­ke lø­be om hjør­ner med. Du kan ik­ke pi­ske krop­pen til at præ­ste­re, sve­de og for­bræn­de. Selv­om din al­ler­før­ste ind­sky­del­se vil­le væ­re at pres­se på!

Du kan først kom­me ud over de dum­me for­hin­drin­ger, når du til­pas­ser din træ­nings­form, - in­ten­si­tet og - va­rig­hed til, hvad du kan hol­de til. Med din nu­væ­ren­de hver­dag og livs­stil. Ik­ke, hvad dit ho­ved el­ler den ny­e­ste træ­nings­trend si­ger, at du bør.

Kan du sva­re JA til ét el­ler fle­re punk­ter i TEST­bok­sen her til høj­re?

Det er små og store alarm­blink fra din krop til dig. Om, at du skal skri­de an­der­le­des til værks. For­di du er på vej ud i en over­træ­ning. Og nej, man skal ik­ke træ­ne på eli­te­plan for at kom­me ud i over­træ­ning. Over­træ­ning er ak­ku­mu­la­tion af bå­de træ­nings- og ik­ke- træ­nings­re­la­te­ret stress, som over en læn­ge­re pe­ri­o­de re­sul­te­rer i ned­gang af di­ne ev­ner til at per­for­me.

Det er dit ner­ve­sy­stem, der be­stem­mer, hvor din tær­skel for over­træ­ning lig­ger. Det er din livs­stil, der be­stem­mer, hvor me­get ( el­ler hvor lidt) træ­ning du kan tå­le, før bæ­ge­ret fly­der over.

» Hey, An­na! Jeg træ­ner ik­ke – men jeg op­le­ver én el­ler fle­re af de 7 til­stan­de du næv­ner oven­for! «

Så ta­ler vi ik­ke om fy­sisk over­træ­ning – men om men­tal over­be­last­ning el­ler vold­som kal­o­ri­e­re­strik­tion. Det har vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser, og er li­ge så – hvis ik­ke me­re – al­vor­ligt, end over­træ­ning.

For ser du – stres­ser du dit ner­ve­sy­stem UDEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.