Tid til re­flek­sion

BT - - KROP I BALANCE -

Har du nik­ket gen­ken­den­de én el­ler fle­re gan­ge un­der læs­nin­gen af den­ne ar­ti­kel? Så er det tid til at gø­re no­get. Du – og din krop – har ik­ke råd til at la­de væ­re. Be­gynd med at se på de punk­ter, du har sat kryds ved. Hvor man­ge er de? Over­ra­sker an­tal­let dig? Vær ær­lig over for dig selv om­kring, hvor læn­ge det har stå­et på – og hvil­ken be­last­ning ( men­tal/ fy­sisk/ emo­tio­nel), der fyl­der mest.

Skriv 3 ting ned, som kun­ne let­te den byr­de, din krop bæ­rer, øje­blik­ke­ligt. Vælg den af dem, der er let­test for dig at gø­re no­get ved - og start med at hand­le på den al­le­re­de i dag.

» Skal jeg så glem­me alt om at bli­ve stram­met op og ta­be de over­flø­di­ge ki­lo, mens krop­pen er stres­set? For hvis jeg skru­er ned for træ­nin­gen – el­ler ik­ke kan kom­me i gang med den boo­tcamp, jeg hav­de i tan­ker­ne – hvor­dan skal jeg så for­bræn­de fed­tet? «

Du kan sag­tens kom­me i top­form. Sam­ti­digt med, at du re­pa­re­rer din krop. Du er ba­re nødt til at respek­te­re fy­si­o­lo­gi­ens spil­le­reg­ler og di­ne og din hver­dags be­græns­nin­ger. Det hand­ler om langt vig­ti­ge­re ting, end kal­o­ri­er for­brændt iføl­ge din app.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.