Med Jep­sen i det jy­ske

An­mel­del­se: Er­ling Jep­sen gi­ver end­nu en gang Søn­derjyl­land én på frak­ken

BT - - KULTUR - Af Per Krogh Hansen

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

Emed og an­der­le­des, hol­der for­an­drin­ger ude, og de få i by­en, der har den kul­tu­rel­le ka­pi­tal til at sæt­te en men­tal egns­ud­vik­ling i gang ( en ung præst, en bi­bli­o­te­kar og en hi­sto­ri­estu­de­ren­de på vi­sit), age­rer nær­mest op­gi­ven­de, hvis ik­ke ar­ro­gant, over for de lo­ka­le.

Vi be­fin­der os i den lil­le hen­dø­en­de, fik­tiv by, der kal­des Bram­strup. Her mø­der vi blandt an­dre den lo­ka­le by­kon­ge, kro­e­je­ren og den tid­li­ge­re po­r­no­bu­ti­ke­jer Gun­ner, som er ho­ved­man­den bag det lo­ka­le vagt­værn, der egen­rå­digt sik­rer, at in­gen il­le­ga­le frem­me­de li­ster gen­nem by­en og op i kon­ge­ri­get.

Hvor Jep­sen i sin tid­li­ge­re ro­ma­ner har la­det hand­lin­gen bli­ve for­talt fra én ka­rak­ters per­spek­tiv, la­der han den den­ne gang bli­ve ka­na­li­se­ret igen­nem fle­re, for ek­sem­pel den en­fol­di­ge Er­na, Kirsti­ne og ik­ke mindst det vat­te­de po­st­bud Pe­der, som får til­budt op­ta­gel­se i vagt­vær­net, men som ik­ke kan for­li­ges med dets me­to­der og men­ta­li­tet, men hel­ler ik­ke har pon­dus nok til at si­ge or­dent­ligt fra. Dis­se per­spek­tivskift læg­ger op til, at fle­re bi­hi­sto­ri­er bli­ver for­talt un­der­vejs. Sær­ligt Kirsti­nes liv­li­ge fan­ta­si­er om mø­der med H. C Andersen fyl­der en del, og selv om det i det store he­le fungerer fint, så sid­der man al­li­ge­vel med en fø­lel­se af, at det strit­ter vel me­get i for­skel­li­ge ret­nin­ger.

Mod slut­nin­gen ta­ger hand­lin­gen et hur­tigt sving og la­der lands­by­bo­er­ne skif­te si­de i en til­spid­set si­tu­a­tion. Det plot- tvist kun­ne man godt ha­ve øn­sket sig mo­ti­ve­ret lidt bed­re. Men ro­ma­nen er skre­vet med ko­me­di­en som grundt­o­ne og i den­ne gen­re ac­cep­te­res det me­ste jo. Ti­tel: Hjer­tets dan­nel­se For­fat­ter: Er­ling Jep­sen Si­der: 304 Pris: 299,95 For­lag: Gyl­den­dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.