Blev gre­bet af Tay­l­or Swift

Ro­bin­son­vær­ten Ja­cob Kjeld­b­jerg blev be­ta­get af pop- iko­net

BT - - KULTUR - Af Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvad ser du al­drig i tv?

Fo­to TV3 Be­skri­vel­sen af dra­ma­et ved for­sø­get på at fin­de og be­fri en ung, smuk kvin­de er no­get af det stær­ke­ste, jeg har læst. « Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » Har­per Lee – ’ Dræb ik­ke en sang­fugl’. Det er gan­ske vist en gam­mel klas­si­ker fra 1960 om bl. a. ra­ce­diskri­mi­na­tion i da­ti­dens Ame­ri­ka. Men jeg har sat mig for at få læst nog­le af de store klas­si­ke­re, som jeg ik­ke fik for­dø­jet or­dent­ligt i sko­le­ti­den. « » Jeg lyt­ter stort set kun til mu­sik, når jeg træ­ner på cy­kel. 99 pct. af ti­den er det pop- ra­dio og der­med ti­dens hot­te hits. No­get af det ly­der gan­ske for­fær­de­ligt, men be­a­tet hjæl­per mig på cyk­len. » Det gi­ver in­gen me­ning – men selv­om jeg pri­mært lyt­ter til pop, er jeg vild med klas­sisk mu­sik! De store vær­ker af de store kom­po­ni­ster er jo ren liv­se­lik­sir. Det er blot alt for sjæl­dent, at jeg fin­der dem frem. « » Det er ’ De­er Hun­ter’ fra 70’ er­ne om Viet­nam kri­gen og dens ind­fly­del­se på li­vet i et lil­le ame­ri­kansk lo­kal­sam­fund. Ro­bert De Niro og Chri­stop­her Wal­kens præ­sta­tio­ner er epi­ske. « » Tay­l­or Swift i O2 Are­na i Lon­don med min yng­ste dat­ter. Jeg er jo nok ik­ke li­ge i må­l­grup­pen og var en smu­le skep­tisk, ik­ke mindst som en af få voks­ne mænd blandt ca 25.000 børn og mødre. Men det tog ik­ke man­ge mi­nut­ter at bli­ve gre­bet af da­mens helt for­ry­gen­de ta­lent. Hun syn­ger glim­ren­de – og spil­ler fan­ta­stisk. Et sjæl­dent stort mu­sik­ta­lent. « Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? » Det må væ­re Mi­cha­el Ja­ck­son på Wem­bley i 90’ er­ne. Jeg har al­drig væ­ret blandt hans stør­ste fans – men som med Tay­l­or Swift la­der jeg mig ger­ne im­po­ne­re af ægte klas­se. Og det hav­de han jo. » Jeg ser al­tid Champions League på TV3+: En tirs­dag og ons­dag af­ten med popcorn – og et glas koldt hvid­vin, hvis ko­nen ik­ke er hjem­me - i sel­skab med stjer­ner som Mes­si, Ro­nal­do og Car­sten Wer­ge er svær at slå. «

» Vej­r­ud­sig­ter. «

We­e­kend - 05.09.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.