De­mo­kra­ti- ha­der bli­ver dan­sker

Belal El- Kha­tib er is­la­mist og an­ti­de­mo­krat. Nu får han stats­bor­ger­skab på dis­pen­sa­tion

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk

STATS­BOR­GER­SKAB

Belal El- Kha­tib har palæsti­nen­si­ske rød­der og sym­pa­ti­se­rer åben­lyst med is­la­mi­sti­ske og an­ti­de­mo­kra­ti­ske hold­nin­ger.

I 2013 søg­te han om dansk stats­bor­ger­skab, som blandt an­det gi­ver stem­me­ret, men hans an­søg­ning blev af­vist, for­di han var på off ent­lig for­sør­gel­se.

Si­den fi k han dis­pen­sa­tion, og en god­ken­del­se var på trap­per­ne.

Li­ge ind­til in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg i lø­bet af den­ne uge fo­re­slog at træk­ke 2.500 stats­bor­ger­skabs- dis­pen­sa­tio­ner tilbage. Plud­se­lig var Belal El- Kha­tibs stats­bor­ger­skab i fa­re. Og i tors­dags blev han in­ter­viewet i Po­li­ti­ken, hvor han kla­ge­de sin nød over, at han mu­lig­vis gik glip af stats­bor­ger­ska­bet.

Men nu er han al­li­ge­vel sik­ker på at få sit stats­bor­ger­skab.

» Jeg sy­nes, det er pas­sen­de, at de man­ge stats­bor­ge­re får lov til at be­hol­de de­res dis­pen­sa­tion. Alt an­det vil væ­re ude­mo­kra­tisk og uvær­digt, « si­ger Belal El- Kha­tib til BT.

Belal El- Kha­tib blev red­det af Li­be­ral Al­li­an­ce, der und­lod at bak­ke op om in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støjbergs ( V) stram­nin­ger.

’ Vi er til grin’

De Kon­ser­va­ti­ves Na­ser Kha­der er for­tør­net over, at Belal El- Kha­tib nu får stats­bor­ger­skab. Han kal­der ham for is­la­mist og an­ti­de­mo­krat.

» Jeg for­står i før­ste om­gang ik­ke, hvor­for han sø­ger om stats­bor­ger­skab, når han ha­der det dan­ske sam­funds vær­di­er. Jeg sy­nes ik­ke, ty­per som ham fortje­ner et dansk stats­bor­ger­skab. Vi er til grin, og det de­va­lu­e­rer det at få stats­bor­ger­skab, « si­ger Na­ser Kha­der til BT.

Han si­ger, at han og­så tid­li­ge­re er stødt på Belal El- Kha­tib på is­la­mi­sti­ske fora på net­tet.

Og et kig på hans Fa­ce­book- si­de af­slø­rer da og­så, at Belal El- Kha­tib op­for­drer mus­li­mer til ik­ke at stem- me til fol­ke­tings­valg, for­di po­li­ti­ker­ne ‘ be­kæm­per og ha­der is­lam’.

Der­u­d­over be­ken­der han sig til at væ­re ‘ Al­la­hs sla­ve’, han skri­ver støt­ten­de ord og de­ler en Hizb ut- Ta­hrir ar­ti­kel, som kal­der skift en­de dan­ske re­ge­rin­gers as­si­mi­la­tions­po­li­tik for ‘ ag­gres­siv og kul­turim­pe­ri­a­li­stisk’.

Og en Youtube- vi­deo med en præ­di­ken fra den ra­bi­a­te Masjid Al- Faruq- moské på Nør­re­bro – hvor en imam hyl­der de is­la­mi­sti­ske vær­di­er og åbent er­klæ­rer kamp imod de dan­ske – får føl­gen­de ord på med på vej­en: ‘ Stærkt bud­skab’.

Bor­det fan­ger

Li­be­ral Al­li­an­ces ind­føds­retsord­fø­rer Leif Mik­kel­sen vil ik­ke kom­men­te­re den kon­kre­te sag, men hol­der fast i, at det var rig­tigt at und­si­ge re­ge­rin­gen i sa­gen om de 2.500 stats­bor­ger­ska­ber.

» Per­son­ligt er jeg ue­nig med ham og hans hold­nin­ger. Men det er det rig­ti­ge at gi­ve stats­bor­ger­skab, når der er sendt bre­ve til folk om, at an­søg­nin­ger­ne er god­kendt. Så træk­ker man det ik­ke tilbage uan­set ind­hol­det, « si­ger han.

Det lyk­ke­des ik­ke in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) at an­nul­le­re 2.500 stats­bor­ger­skabs- dis­pen­sa­tio­ner. Én af dem, der kan træk­ke vej­ret let­tet, er Belal El- Kha­tib, der er er­klæ­ret an­ti- de­mo­krat. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.