SPROGET! ’ Lov­giv­nin­gen til­hø­rer ska­be­ren’

BT - - NYHEDER - Men du går ik­ke ind for de­mo­kra­ti?

BELAL EL- KHA­TIB 25- åri­ge Belal El- Kha­tib si­ger, at det vil­le ha­ve væ­ret ‘ uvær­digt og ude­mo­kra­tisk’, hvis ik­ke han var ble­vet dansk stats­bor­ger på trods af stærkt an­ti­de­mo­kra­ti­ske hold­nin­ger.

Du si­ger, at det vil­le væ­re ude­mo­kra­tisk, hvis ik­ke du fi k stats­bor­ger­skab. Men du går ik­ke selv ind for de­mo­kra­ti og op­for­drer mus­li­mer til ik­ke at stem­me. Det hæn­ger ik­ke sam­men…

» For­di man får stats­bor­ger­skab, så skal man ik­ke væ­re enig i de­mo­kra­ti­et. Jeg me­ner, at vi le­ver i et land, hvor vi har for­skel­li­ge hold­nin­ger. Vi mus­li­mer har en an­den po­li­tisk dags­or­den, og den skal der væ­re plads til. Man skal ik­ke væ­re enig. «

Men er det at stem­me ik­ke en vær­di, man skal bak­ke op om for at bli­ve dansk stats­bor­ger?

» Der er tu­sind­vis af dan­ske­re af an­den et­nisk her­komst, der ik­ke stem­mer, for­di de me­ner, at lov­giv­nin­gen til­hø­rer Ska­be­ren. Så jeg kan ik­ke for­stå, at man stil­ler det så­dan op. « » Jeg har en an­den tan­ke om det, der kun­ne væ­re bed­re end de­mo­kra­ti, og det er den lov­giv­ning, is­lam har. «

Hvis du ik­ke går ind for de­mo­kra­ti, hvor­for vil du så væ­re dansk stats­bor­ger?

» Det, jeg me­ner, er, at po­li­ti­ke­re op­hø­jer og hyl­der det her de­mo­kra­ti og de­mo­kra­ti­ske reg­ler så højt, bl. a. yt­rings­fri­hed, for­sam­lings­fri­hed osv. Men de be­græn­ser den for an­dre, som de ik­ke er eni­ge med. Så må­ske bur­de de kig­ge in­dad og se, om dis­se fri­heds­prin­cip­per gæl­der for al­le og er uni­ver­sel­le, som de på­berå­ber sig, « si­ger Belal El- Kha­tib.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.