BTs le­der fre­dag: ’ Aylan ram­mer vo­res hjer­ter’

BT - - DEBAT - HJÆLP I NÆR­OM­RÅ­DER­NE Kom­men­tar på bt. dk/ le­der

Pe­ter Kjeldsen

Ja, det er tragisk, men så­dan­ne til­fæl­de kan for­hin­dres ved at hjæl­pe eff ek­tivt i nær­om­rå­der­ne.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

og tje­ne pen­ge, som man kun­ne an­ven­de til at byg­ge et hus der­hjem­me. Jeg bli­ver så harm på den stupi­de far, der ta­ger sin fa­mi­lie med på en så­dan tur, spe­ci­elt når han til­sy­ne­la­den­de kend­te ri­si­ko­en og var ble­vet ad­va­ret om den. Når det er sagt, så er det en øjenåb­ner for, hvor des­pe­rat si­tu­a­tio­nen kan væ­re an­dre ste­der, og at det som oft est er de sva­ge­ste, det går ud over – kvin­der og børn.

Hans navn var Aylan. Han var tre år gam­mel. Han druk­ne­de på vej mod et Eu­ro­pa, som ik­ke kun­ne red­de ham. Bil­le­der­ne af den lil­le purk med kor­te buk­ser og gum­misko lig­gen­de død i vand­kan­ten skæ­rer i vo­res hjer­ter og får os til at rå­be på hand­ling. (...) Løs­nin­gen er ik­ke ba­re at luk­ke fl ere og fl ere ind. Her og nu er der brug for at for­de­le de fl ygt­nin­ge, som er her (...). Næ­ste skridt er en nød­ven­dig er­ken­del­se: Kri­sen er ik­ke løst, før der er bragt fred og sta­bi­li­tet til fejlslag­ne sta­ter og især til Sy­ri­en. 3- åri­ge Aylan druk­ne­de på vej til Græken­land, mens tu­sind­vis af flygt­nin­ge an­kom til Bu­da­pe­st i de­res færd til Vest­eu­ro­pa. Fo­to: Reu­ters/ EPA/ Zol­tan Ba­logh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.