Æl­dre kan ik­ke fi nde job

BT - - DEBAT - AR­BEJDS­MAR­KED Sy­dals

Sø­ren Øster­gaard

In­spi­re­ret af et des­pe­rat op­slag på Fa­ce­book fra en 61- årig, der eft er fl ere hund­re­de an­søg­nin­ger, de fl este uden svar, står til at fal­de ud af dag­pen­ge­sy­ste­met om 12 uger, me­ner jeg, det skal ita­le­sæt­tes, at rig­tig man­ge se­ni­o­rer er sendt på før­tids­pen­sion un­der be­teg­nel­sen dag­pen­ge el­ler kon­tant­hjælp. Nog­le går nødt­vun­gent på eft er­løn, men se­ni­o­r­pro­ble­ma­tik­ken op­står al­le­re­de ved 50 år, hvor selv­pen­sio­ne­ring ik­ke er mu­ligt.

End­vi­de­re har man­ge ik­ke set sig selv ude af ar­bejds­mar­ke­det in­den pen­sions­al­de­ren. Men­ne­sker, der gen­nem et langt ar­bejds­liv har skabt vær­di for Dan­mark og op­sam­let er­fa­ring, eks­klu­de­res fra ar­bejds- mar­ke­det ale­ne på grund af de­res fød­selsår.

Hvil­ke po­li­ti­ke­re tør ita­le­sæt­te det­te mas­si­ve pro­blem? Det gi­ver gan­ske vist ik­ke man­ge li­kes på Fa­ce­book, men det er ik­ke de­sto min­dre et stort pro­blem. Det er be­mær­kel­ses­vær­digt, at de le­di­ge se­ni­o­rer end ik­ke blev pe­ri­fert be­rørt i den net­op over­stå­e­de valg­kamp, hvor dag­pen­ge og le­dig­hed el­lers var et stort em­ne.

Hvor­dan kan sam­fun­det ha­ve råd til at ac­cep­te­re, at en mas­se men­ne­sker med lang­va­rig er­fa­ring par­ke­res op til 15 år før pen­sions­al­de­ren uden at re­a­ge­re med an­det end ri­gi­de krav om X an­tal an­søg­nin­ger i X an­tal po­st­num­re om må­ne­den. Nyt­te­løst res­sour­ce­spild, ind­til er­hvervs­li­vet læ­rer at bru­ge dis­se er­far­ne men­ne­sker i den, om end se­ne, er­hvervsak­ti­ve al­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.