JOR­DE­MØDRE FLY DER­FOR SAG­DE DE STOP

Fle­re kvit­ter ar­bej­det på fø­de­af­de­lin­ger få år ef­ter endt ud­dan­nel­se

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

FOR­RIN­GEL­SER

Tre føds­ler på én gang. Og in­gen tid til mad og drik­ke. Stres­se­de jor­de­mødre er en re­a­li­tet - og ri­si­kab­le føds­ler kan bli­ve det. Det ko­ster at spa­re på svan­greomsor­gen, ad­va­rer af­hop­pe­re fra fa­get.

Det kræ­ver et tårn­højt ka­rak­ter­gen­nem­snit at bli­ve op­ta­get på ud­dan­nel­sen, og det ko­ster cir­ka 400.000 kro­ner at ud­dan­ne en jor­de­mo­der.

Al­li­ge­vel væl­ger et sti­gen­de an­tal iføl­ge Jor­de­mo­der­for­e­nin­gen at for­la­de fa­get ef­ter kort tid - fle­re end for 10 år si­den.

Ven­stre- re­ge­rin­gen læg­ger op til at sløj­fe en pul­je på en kvart mil­li­ard kro­ner, som el­lers var øre­mær­ket til at for­bed­re kva­li­te­ten på lan­dets fø­de­af­de­lin­ger. Et øget ar­bejds­pres be­ty­der dog en ri­si­ko for brud på sik­ker­he­den, og så ska­ber det uro og be­kym­ring hos de gravi­de.

Jor­de­mødre for­tæl­ler om kol­le­ger, der hver­ken har tid til at gå på toilet­tet el­ler få spist og druk­ket, selv­om vag­ter kan væ­re op til 12 ti­mer lange. Og det får dem til at si­ge stop og træk­ke sig fra fø­de­gan­gen. I sid­ste en­de kan det gå ud over de fø­de­n­de, hvis der mang­ler er­far­ne jor­de­mødre. For­man­den for Jor­de­mo­der­for­e­nin­gen, Lil­li­an Bon­do, kal­der det en be­kym­ren­de ud­vik­ling.

» Jeg hø­rer hyp­pi­ge­re om op­si­gel­ser, for­di de ik­ke kan me­re, og ten­den­sen vir­ker ik­ke til at bli­ve min­dre. Nog­le fra hvert hold fal­der fra - i den for­stand at de hver­ken la­ver sund­heds­ar­bej­de el­ler vi­de­reud­dan­ner sig in­den for jor­de­mo­der­om­rå­det. Det er jo ik­ke til­freds­stil­len­de, hvis man ik­ke kan gø­re det godt nok hver ene­ste gang, man mø­der en gravid. Det kan jeg godt for­stå, de ik­ke kan hol­de til. Men det er en sorg for dem at kvit­te job­bet, « si­ger Lil­li­an Bon­do.

Ud­mat­te­de jor­de­mødre

Jor­de­mo­der­for­e­nin­gen vur­de­rer ik­ke, at der er ta­le om kon­stant un­der­be­man­ding, men at der of­te­re er spids­be­last­nin­ger - uden mu­lig­hed for at kal­de ek­stra per­so­na­le ind.

» Man går på toilet­tet, når man vir­ke­lig ik­ke kan træk­ke den læn­ge­re, og må­ske er ene­ste mad den Ma­ri­ekiks, man når at in­ha­le­re sam­men med lidt saf­te­vand. Og på nog­le fø­de­af­de­lin­ger sker det næ­sten hver dag, at en jor­de­mo­der kal­des på ar­bej­de tid­li­ge­re el­ler kom­mer for sent hjem. Det er nok til at øde­læg­ge til­li­den til, at ar­bej­det kan rum­me ens pri­vat­liv. Og vi har jor­de­mødre, der for­tæl­ler, at de er dybt ud­mat­te­de, « si­ger for­man­den.

Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal er det stør­ste fø­de­sted i lan­det med 7.000 føds­ler om året. Chefjor­de­mo­der Ma­ri­an­ne Ras­mus­son har an­sva­ret for den dag­li­ge drift på af­de­lin­gen, og hun me­ner, at al­le fag­grup­per lø­ber stærkt:

» Vi har sta­dig hjæl­pe­funk­tio­ner i form af se­kre­tæ­rer og sosu- as­si­sten­ter hos os, men ik­ke så man­ge som tid­li­ge­re. Jeg skal dog ik­ke ud­for­dres me­get me­re på nor­me­rin­gen, før det bli­ver et pro­blem. Men an­tal­let af føds­ler va­ri­e­rer, og i en travl pe­ri­o­de kan det væ­re svært at væ­re nok på ar­bej­de hver gang, « si­ger hun.

SØN­DAG 6. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.