Ma­ja Heyn

Det er van­ske­ligt at yde om­sorg

BT - - NYHEDER -

40 ÅR

JOR­DE­MO­DER I NI ÅR, STOP­PE­DE FOR ET ÅR SI­DEN » Der er lidt en idyl­li­se­ret fo­re­stil­ling om, hvor­dan det er at væ­re jor­de­mo­der, men det er en no­get an­den vir­ke­lig­hed, når man står i det.

Jeg har of­te hørt æl­dre jor­de­mo­der­kol­le­ger si­ge, at der en­gang var tid til at yde en an­stæn­dig om­sorg over for de fø­de­n­de. I dag er ar­bejds­pres­set på de dan­ske fø­de­gan­ge så stort, at det desvær­re er me­get van­ske­ligt at yde den om­sorg, de fø­de­n­de har krav på.

Det er trist, at ud­vik­lin­gen har gjort, at de fle­ste jor­de­mødre kun kan over­skue at ar­bej­de i en del­tids­stil­ling, hvis de skal nå at re­sti­tu­e­re mel­lem vag­ter­ne.

Des­u­den er der et stør­re fra­fald blandt de nyud­dan­ne­de, hvil­ket er end­nu me­re trist, da de og­så har op­le­vet lyk­ken ved at bli­ve op­ta­get på drøm­mestu­di­et - men med ti­den bli­ver ind­hen­tet af vir­ke­lig­he­den, når de fin­der ud af, at job­bet er svært at kom­bi­ne­re med fa­mi­li­e­li­vet. Det bli­ver dyrt sam­funds­mæs­sigt, hvis ik­ke vi bru­ger vo­res ud­dan­nel­se - som ko­ster en del. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.