’’

BT - - NYHEDER - Lil­li­an Bon­do, for­mand, Jor­de­mo­der­for­e­nin­gen

Vi ved, det øger ri­si­ko­en for fle­re ind­greb

F. eks. var den net­op over­stå­e­de fe­ri­e­pe­ri­o­de en ulø­se­lig knu­de. Skul­le per­so­na­let ha­ve tre ugers sam­men­hæn­gen­de fe­rie, vil­le op­ga­ven væ­re umu­lig at løf­te, for­di der er flest føds­ler om som­me­ren.

Travlhed gi­ver fejl

Iføl­ge Lil­li­an Bon­do er der in­ter­na­tio­nalt be­vis for, at et travlt per­so­na­le - her­un­der fær­re hæn­der - er tæt­te­re på at la­ve fejl, og der­for hå­ber hun, re­ge­rin­gen be­vil­ger de pen­ge, der er lo­vet. Det vil si­ge 35 mio. kr. i 2015 og en sam­let pul­je på en 225 mio. kr. frem til 2018.

» Det er et pro­blem, hvis fle­re kvin­der skal de­le jor­de­mo­der, når føds­len er i gang. Vi ved, det er ska­de­ligt, og vi ved, det øger ri­si­ko­en for fle­re ind­greb og gi­ver en dår­li­ge­re start som fa­mi­lie, « si­ger Lil­li­an Bon­do.

Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et øn­sker ik­ke at kom­men­te­re, om pen­ge­pulj­en til fø­de­af­de­lin­ger­ne bli­ver sløj­fet. Jor­de­mødre­ne må ven­te på fi­nans­lo­v­s­ud­spil­let se­ne­re på året.

» Kom­mer pen­ge­ne ik­ke, må vi fin­de en må­de at lø­se det på, « si­ger chefjor­de­mo­de­ren på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal.

JOR­DE­MØDRE I TAL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.