Le­ne Ol­sen

BT - - NYHEDER -

JOR­DE­MO­DER I 5,5 ÅR, MEN STOP­PE­DE I JA­NU­AR

» Vi drøm­mer om at få gjort vil­kå­re­ne bed­re - for vi ved godt, øko­no­mi­en ik­ke er til det. Vo­res ker­ne­op­ga­ver er i dag så lil­le en del af fa­get, for­di vi f. eks. og­så skal gø­re rent i skyl­le­rum­met. Det er vi ik­ke ud­dan­net til, men den del af per­so­na­let er spa­ret væk. Jeg er ble­vet ud­dan­net til at gø­re det, jeg er god til: Hjæl­pe kvin­der med at fø­de. Gi­ve dem en tryg og god op­le­vel­se. Det kan jeg ik­ke, hvis jeg er stres­set og skal væ­re tre ste­der på én gang. Og så sag­de jeg stop. Det er for util­freds­stil­len­de. Og der er næ­sten al­tid sy­ge­mel­din­ger, for­di ens kol­le­ger ik­ke or­ker at ta­ge på ar­bej­de.

Det har fak­tisk en kon­se­kvens, at der er et sti­gen­de an­tal jor­de­mødre, der stop­per. Jeg er al­vor­ligt be­kym­ret for, at Dan­mark kom­mer til at stå uden kva­li­fi­ce­ret fød­sels­hjælp. Det går ud over jor­de­mødre­ne nu og her, men i høj grad og­så de gravi­de, hvis ik­ke vi har over­skud til dem, for­di vi har fle­re fø­de­n­de ad gan­gen. Det er bå­de vig­tigt for de fø­de­n­de og for sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en, om der sker fejl. Men nu og her skal vi må­ske fo­ku­se­re på, at vi på et tids­punkt ik­ke har fle­re er­far­ne jor­de­mødre tilbage, for­di in­gen or­ker at bli­ve i fa­get. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.