V: Vi skal sik­re EUs græn­ser

Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen vil ha­ve styr­ket sam­ar­bej­det

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Mat­hil­de Gra­ver­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FORT EU­RO­PA

Eu­ro­pas yd­re græn­ser har ik­ke væ­ret godt nok be­skyt­tet, og der­for er EU- lan­de­ne nødt til at ar­bej­de bed­re sam­men.

Så­dan ly­der det fra uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen ( V), ef­ter at han de se­ne­ste da­ge har drøf­tet den aku­t­te flygt­nin­ge­kri­se i Eu­ro­pa med EU- lan­de­nes uden­rigs­mi­ni­stre på et mø­de i Luxem­bourg. Den dan­ske mi­ni­ster ef­ter­ly­ser et stør­re, fæl­les an­svar fra EUs si­de.

Stær­ke­re græn­se­be­skyt­tel­se

» Li­ge nu hand­ler det om, at Eu­ro­pa ar­bej­der bed­re sam­men om en fæl­les græn­se­be­skyt­tel­se. Det Fron­tex ( Det eu­ro­pæ­i­ske agen­tur for for­valt­ning af det ope­ra­ti­ve sam­ar­bej­de ved de yd­re græn­ser, red.), vi har, og som skul­le ar­bej­de sam­men om at sik­re Eu­ro­pas yd­re græn­ser, har ik­ke fun­ge­ret stærkt nok, « kon­klu­de­rer han og til­fø­jer:

» Vi er og­så nødt til at hjæl­pe med en re­gi­stre­ring af de men­ne­sker, der kom­mer her­til, og en vur­de­ring af, hvor­vidt det re­elt er flygt­nin­ge, el­ler det er mi­gran­ter, der er på vej ef­ter en bed­re øko­no­misk til­væ­rel­se. De før­ste skal vi be­skyt­te, de an­dre skal vi sen­de re­tur til de­res hjem­land. «

Mø­det i Luxem­bourg slut­te­de på da­gen, hvor me­re end 6.000 iføl­ge Reu­ters an­kom til Østrig, og hvor tysk po­li­ti indstil­le­de sig på at ta­ge imod op til 10.000 per­so­ner.

Ind­van­drin­gen i de to lan­de sker i kølvan­det på, at Tys­kland og Østrig sent fre­dag af­ten be­slut­te­de at åb­ne græn­ser­ne for flygt­nin­ge, som den se­ne­ste tid har op­holdt sig i no­get nær ka­os i Un­garn. En be­slut­ning, som Dansk Fol­ke­par­tis ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Martin Hen­rik­sen fin­der ’ uso­li­da­risk’.

» Det er et pro­blem, at en ræk­ke lan­de – især Tys­kland – fø­rer en po­li­tik, som til­træk­ker folk. Vi kan jo hø­re fra man­ge af dem, der kom­mer ind via Un­garn, at de vil vi­de­re til Tys­kland. Der­med har Tys­kland pla­ce­ret sig på en så­dan må­de, at lan­det me­get vel kan væ­re med til at for­stær­ke den sam­le­de til­strøm­ning til Eu­ro­pa, og det, sy­nes jeg sim­pelt­hen, er ud­tryk for mang­len­de an­svar­lig­hed midt i den al­vor­li­ge kri­se, vi står i, « si­ger Martin Hen­rik­sen.

Flygt­nin­ge går det sid­ste styk­ke mod den østrigsk- un­gar­ske græn­se, ef­ter at væ­re ble­vet kørt der­til med un­gar­ske bus­ser. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.