Mod­ta­get med klapsal­ver

BT - - NYHEDER - Finn Bjørn­vig Hansen fbh@ bt. dk

FLYGT­NIN­GE

De før­ste af de man­ge tu­sin­de flygt­nin­ge, som i går fik lov til at kom­me ind i Tys­kland, an­kom til Mün­chens ho­ved­ba­ne­gård i går ef­ter­mid­dag med et sær­tog.

Hvor hel­dig kan man væ­re. Ik­ke ale­ne at kom­me vi­de­re, men og­så at mø­de en ven­lig uni­for­me­ret per­son. Fo­to: Reu­ters Hu­mø­ret var højt hos de let­te­de flygt­nin­ge, som i fle­re da­ge har sid­det fast i Un­garn. Ik­ke mindst hos en lil­le knægt, der fik lov til at lå­ne en ind­sats­le­ders ka­sket.

Grup­pen på om­kring 450 flygt­nin­ge, der var rejst fra Un­garn via Østrig, blev mødt af klapsal­ver fra til­sku­e­re på Mün­chens ba­ne­gård. Flygt­nin­ge­ne er blot en lil­le del af de op mod 10.000 men­ne­ske­er, som i lø­bet af da­gen strøm­me­de ind i Tys­kland, der sam­men med Østrig åb­ne­de græn­ser­ne mid­ler­ti­digt på grund af den kri­ti­ske si­tu­a­tion i Un­garn.

Her har ti­tu­sind­vis af flygt­nin­ge i snart en uge kæm­pet for at få lov til at rej­se vi­de­re til Østrig og ik­ke mindst Tys­kland. I Un­garns ho­ved­stad Bu­da­pe­st har der væ­ret ka­o­ti­ske sce­ner ved ho­ved­ba­ne­går­den, som en over­gang blev helt luk­ket.

Man­ge flygt­nin­ge næ­re­de en dyb mi­stro til de un­gar­ske myn­dig­he­der, som er i gang med at op­fø­re et me­ter­højt hegn ved græn­sen mod Ser­bi­en for at hol- de flygt­nin­ge­strøm­men ude. De næg­te­de der­for at op­hol­de sig i un­gar­ske lej­re og bli­ve re­gi­stre­ret der.

Nat­ten til lør­dag be­gav fle­re hund­re­de flygt­nin­ge – man­ge med småbørn – sig i ste­det til fods ad mo­tor­vej­en mod Østrig – en tur på 175 ki­lo­me­ter.

Ef­ter at de hav­de lagt sig til at sove i nødspo­ret, ind­sat­te de un­gar­ske myn­dig­he­der bus­ser for at trans­por­te­re de man­ge flygt­nin­ge til den østrig­ske græn­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.