’ Hans ho­ved skal un­der­sø­ges igen’

Så­dan si­ger film­man­den Pe­ter Aal­bæk om fil­min­struk­tør Lars von Tri­ers skils­mis­se fra Ben­te ef­ter 20 års æg­te­skab

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk

SKILS­MIS­SE

Fre­dag af­ten kom det frem, at fil­min­struk­tø­ren Lars von Tri­er skal skil­les fra sin ko­ne Ben­te Tri­er ef­ter me­re end 20 års æg­te­skab.

Lars von Tri­ers for­ret­nings­part­ner igen­nem en men­ne­ske­al­der - di­rek­tør i Zen­tro­pa Pe­ter Aal­bæk Jen­sen - har talt med Lars om skils­mis­sen.

Han vil ik­ke si­ge no­get om år­sa­gen, men hans hold­ning til Ben­te Tri­er læg­ger han ik­ke skjul på.

» Hvis man ik­ke vil bo sam­men med Ben­te Tri­er, så skal man ha­ve sit ho­ved un­der­søgt en ek­stra gang. Hun er en me­get dej­lig ra­pand, « si­ger han om Lars von Tri­er, der ud­over si­ne film og­så er kendt for sit skrø­be­li­ge sind og angst­li­del­ser. På hvil­ken må­de? » På stort set al­le for­tolk- nin­ger. Men nu har han få­et sit ho­ved un­der­søgt man­ge gan­ge. Jeg tror han skal en ek­stra tur ind for­bi ho­ved­dok­to­ren, « si­ger Pe­ter Aal­bæk Jen­sen.

Så det er ik­ke godt for Lars von Tri­er?

» Det er, hvad jeg kan for­tæl­le dig. «

Og du kan ik­ke si­ge no­get om år­sa­gen

» Det må du spør­ge Lars om. «

Fri­e­de in­den skils­mis­se

Fil­min­struk­tø­ren var i man­ge år gift med Cæ­ci­lia Hol­bek Tri­er. Men i 1996 faldt han for Ben­te Tri­er, der var pæ­da­gog i hans dat­ters bør­ne­ha­ve- klas­se, og han be­slut­te­de en dag at fri til hen­de.

Hun sag­de ja, og film­man­den måt­te hjem og med­dele sin ko­ne, at han vil­le skil­les.

Øn­sket om skils­mis­se kom blot tre uger ef­ter, hun hav­de født de­res an­den dat­ter, og mens hun sta­dig lå al­vor­ligt syg med bæk­ken­løs­ning.

Men nu er det for­hold alt­så og­så slut.

Pe­ter Aal­bæk me­ner, at der er no­get galt med hans ven og kol­le­ga Lars von Tri­er, når han la­der sig skil­le fra sin ko­ne Ben­te. Ar­kiv­fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.