Von Tri­ers in­dre dæ­mo­ner

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

PSY­KE

Den 59- åri­ge fil­min­struk­tør Lars von Tri­er har gen­nem fle­re år væ­ret hårdt ramt af en ræk­ke psy­ki­ske li­del­ser.

Tri­er har selv fle­re gan­ge for­talt om si­ne pro­ble­mer, som han for­sø­ger at hol­de på af­stand med sin sar­ka­sti­ske og rå hu­mor, der of­te bli­ver mis­for­stå­et af hans om­gi­vel­ser.

Be­mærk­nin­ger­ne i Can­nes for nog­le år si­den om at » jeg for­står Hit­ler « er et ty­pisk ek­sem­pel.

Lars von Tri­er li­der af bå­de OCD ( tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger), de­pres- sion og pa­ni­kangst. Si­den han var helt ung har han des­u­den væ­ret sy­ge­lig hy­po­kon­der og tjek­ker jævn­ligt sig selv for di­ver­se syg­dom­me.

» Al­ko­hol er jo ver­dens bed­ste drug. Og jeg har al­tid brugt det som selv­me­di­ci­ne­ring mod al­le de dum­me ang­ster, som bli­ver ved med at pop­pe op. Det vir­ker fuld­stæn­dig præ­cist, men i læng­den desvær­re ne­ga­tivt. Og hvis det er angst­dæm­pen­de den ene dag, er det angst­ska­ben­de den næ­ste, « sag­de han til Nils Thorsen i Po­li­ti­ken sid­ste år.

Kval­te angst med vod­ka

Her af­slø­re­de han, at han hav­de væ­ret al­ko­ho­li­ker i man­ge år, og at druk un­der film­op­ta­gel­ser­ne til hans ver­dens­be­røm­te film, be­gynd­te i 1995 un­der op­ta­gel­ser­ne til ’ Bre­aking The Wa­ves, hvor han kval­te et ang­stan­fald med en halv fla­ske vod­ka og tre ner­vepi­l­ler.

Han af­slø­re­de sam­ti­dig, at han fryg­te­de, at mi­ste sin kre­a­ti­ve kraft, for­di han hav­de tør­lagt sig selv.

I 2007 blev han ramt af vold­som de­pres­sion, oveni de an­dre li­del­ser han slæ­ber rundt på.

» Jeg var nødt til at star­te op­ta­gel­ser­ne til ’ An­ti­christ’ for på en el­ler an­den må­de, at krav­le ud af de­pres­sio­nen, « sag­de han til Ek­stra Bla­det i 2009, hvor hans man­ge­åri­ge pro­du­cer på Zen­tro­pa, Vi­be­ke Win­de­løv ud­tryk­te sin sym­pa­ti med in­struk­tø­rens psy­ki­ske li­del­ser:

» Det er så synd for ham, at han skal li­de så­dan. Jeg kan si­ge, at Lars von Tri­er i hvert fald ik­ke har et liv, der er en dans på ro­ser. Der er in­tet tids­punkt, hvor han kan slap­pe af og ha­ve det godt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.