Regn ska­ber gi­gan­ti­ske hul­ler

BT - - NYHEDER - Jep­pe Elkjær Andersen je­pa@ bt. dk

VEJHULLER

Eft er fl ere da­ge med in­tens regn er ve­je­ne rundt om i Dan­mark ved at væ­re godt mø­re.

Et me­get syn­ligt be­vis på det er et kæm­pe hul i vej­en ved Lang­kjær ved Skan­der­borg i Østjyl­land.

Der mel­des om fl ere hul­ler i om­rå­det . Hul­let på en vej ved Skan­der­borg er om­kring fi re me­ter bredt og fi re me­ter dybt.

’ Kan slu­ge en hel bil’

Hos Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti for­tæl­ler vagt­chef Martin Ras­mus­sen, at der fak­tisk er ad­skil­li­ge hul­ler i ve­je­ne om­kring Skan­der­borg.

» De har rig­tig man­ge hul­ler i om­rå­det. Og Be­red­skabs­sty­rel­sen har rig­tig, rig­tig travlt li­ge i øje­blik­ket med at få luk­ket, re­pa­re­ret og af­spær­ret de man­ge hul­ler, « si­ger vagt­chef Martin Ras­mus­sen til BT.

» Folk skal væ­re op­mærk­som­me, når de kø­rer på de min­dre ve­je og pas­se på sig selv og de­res bil. For nog­le af hul­ler­ne er åben­bart så store, at de kan slu­ge en hel bil, « si­ger Martin Ras­mus­sen.

Ar­bej­det med at få luk­ket el­ler af­spæ­ret ve­je med hul­ler fungerer på den må­de, at de mest be­fær­de­de ve­je har før­ste­pri­o­ri­tet.

Og der­for skal man væ­re ek­stra op­mærk­som, når man fær­des på min­dre ve­je, ly­der det fra vagt­che­fen ved Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti

Fle­re store hul­ler i ve­je­ne om­kring Skan­der­borg er duk­ket op ef­ter de se­ne­ste da­ges vold­som­me regn. Her et om­kring fi­re me­ter bredt og fi­re me­ter dybt hul. Fo­to: Ben­ny Lind - Alarm112­midtjyl­land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.