1 9 2 9 TIP BT

BT - - NYHEDER -

Flygt­nin­ge, som kom­mer til Dan­mark, er en vig­tig res­sour­ce, som skal bru­ges. Ik­ke ba­re for asylan­sø­ger­ne selv, men og­så for det dan­ske sam­fund.

Så­dan ly­der det fra de Ra­di­ka­les in­te­gra­tions- og be­skæf­ti­gel­ses­ord­fø­rer, So­fie Car­sten Ni­el­sen ( R), som i sin tid som ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster igang­s­at­te en un­der­sø­gel­se, der skul­le gø­re det nem­me­re for virk­som­he­der at vur­de­re asylan­sø­ger­nes fag­li­ge kva­li­fi­ka­tio­ner for at få dem hur­ti­ge­re i job.

Un­de r s ø g e l - sen er nu blandt

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Søn og for­æl­dre blev bi­sat i går. Den drabs­sig­te­de yng­ste søn er va­re­tægts­fængs­let. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.