I job di­rek­te fra asyl­cen­ter

BT - - NYHEDER -

Magnus Ul­ve­man

an­det mun­det ud i et sim­pelt red­skab for asyl­cen­tre­ne, hvor de kan sam­men­lig­ne asylan­sø­ger­nes ud­dan­nel­se med de dan­ske, for­tæl­ler den tid­li­ge­re mi­ni­ster.

» Vi kig­ge­de på, hvad de men­ne­sker der flyg­ter her­til – ik­ke af egen vil­je, men af nød – kom­mer med af kva­li­fi­ka­tio­ner. Vi bru­ger man­ge kræf­ter på at re­k­rut­te­re ud­læn­din­ge med kom­pe­ten­cer. Nu kom­mer der no­gen, for­di de er nødt til det. Vi skal se på dem som en res­sour­ce med det sam­me. Der er en hel del af sy­rer­ne, der kom­mer her til, som har en ud­dan­nel­se i ba­ga­gen, « si­ger So­fie Car­sten Ni­el­sen.

Før i ti­den scre­e­ne­de man asylan­sø­ger­nes kom­pe­ten­cer, ef­ter de var ble­vet pla­ce­ret ude i kom­mu­ner­ne.

Men iføl­ge So­fie Car­sten Ni­el­sen kan man med det nye red­skab al­le­re­de in­den, flygt­nin­ge­ne for­de­les fin­de ud af, hvor i lan­det de­res kom­pe­ten­cer mang­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.