Vi­cto­ria vi­ste ma­ven frem

Del­te den gla­de nyhed på In­s­ta­gram kort før en stor mid­dag

BT - - NYHEDER - Julie Krag jukr@ bt. dk

VEN­TER EN BA­BY

SØN­DAG 6. SEP­TEM­BER 2015

Kort før en stor of­fi­ci­el mid­dag fre­dag af­ten i det sven­ske kon­ge­hus af­slø­re­de kron­prin­ses­se Vi­cto­ria, at hun ven­ter sit an­det barn. Der­med kun­ne hun for før­ste gang vi­se ma­ven frem, og hun og prins Da­ni­el strå­le­de til fest­mid­da­gen.

Mod­sat tid­li­ge­re blev den lyk­ke­li­ge nyhed ik­ke of­fent­lig­gjort først på hof­fets hjem­mesi­de. I ste­det ske­te det i et op­slag på det so­ci­a­le bil­le­de­me­die In­s­ta­gram klok­ken 18.15.

Og det var der en god grund til. Se­ne­re på af­te­nen var he­le den sven­ske kon­ge­fa­mi­lie nem­lig vært ved en stor fest ved navn Sve­ri­ge­mid­da­gen, hvor per­so­ner, der har ud­mær­ket sig i lan­det - en­ten lo­kalt, re­gio­nalt el­ler na­tio­nalt - bli­ver ind­budt til en fin mid­dag.

» Når man er gravid og bæ­rer på en hem­me­lig­hed, som snart be­gyn­der at kun­ne ses, er det en let­tel­se at kun­ne af­slø­re den, « for­kla­re­de Mar­ga­re­ta Thor­gren, der er in­for­ma­tions­chef hos det sven­ske hof, til Aftonbladet.

» Det er klart, at når man skal ha­ve barn til marts, så er kron­prin­ses­sen i tred­je må­ned. Og dér be­gyn­der det of­test at kun­ne ses. Men man kan tryl­le me­get med tøj, og det har kron­prin­ses­sen gjort fortræf­fe­ligt, « til­fø­jer Thor­gren.

Det fjer­de bar­ne­barn

Men nu slap den 38- åri­ge Vi­cto­ria alt­så for at skul­le skju­le ma­ven, men kun­ne i ste­det stolt vi­se den frem i en flot, tæt­sid­den­de kjo­le.

Fle­re gæ­ster til mid­da­gen for­tæl­ler da og­så, at den gravi­de tron­føl­ger strå­le­de, og at al­le hav­de travlt med at øn­ske kron­prin­s­par­ret til­lyk­ke.

Iføl­ge ope­ra­san­ge­r­in­den Char­lot­te Hult var det ik­ke til at over­se, at kron­prin­ses­se Vi­cto­ria var gravid:

» Den lil­le ma­ve, hun har, er jo så fin, « for­tal­te hun til Aftonbladet.

Den lil­le prins el­ler prin­ses­se, der ven­tes til marts, bli­ver kong Carl Gustaf og dron­ning Sil­vi­as fjer­de bar­ne­barn. Ud­over prin­ses­se Estel­le har de og­så bør­ne­bør­ne­ne prin­ses­se Leo­no­re, der er halvan­det år gam­mel, og lil­le prins Ni­co­las, der blev født i ju­ni. De­res for­æl­dre er prin­ses­se Ma­de­le­i­ne og Chris O’Neill.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.