Dan­marks før­ste rum- ro­ligan

BT - - NYHEDER - Finn Hansen fh@ bt. dk

RUM­REJ­SEN ÅR 2015

An­dreas Mo­gen­sen, den før­ste dan­ske astro­naut i ver­dens­hi­sto­ri­en, er til­sy­ne­la­den­de og­så en glø­de­n­de fan af det dan­ske fod­bold­lands­hold. Men han gik glip af den må­l­lø­se EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Albanien fre­dag af­ten.

Dan­marks før­ste rum- ro­ligan hav­de dog pak­ket en lands­hold­strø­je blandt de få per­son­li­ge ejen­de­le, han fik lov til at ta­ge med op til Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ISS, hvor han skal til­brin­ge den næ­ste uges tid. Og den po­se­re­de ’ Astro­naut- An­dreas’ i lør­dag på et bil­le­de fra rum­sta­tio­nen, som han lag­de på Fa­ce­book med føl­gen­de tekst:

Når man er i rum­met

’ Før­ste ar­bejds­dag på rum­sta­tio­nen! Mis­se­de land­skam­pen i går af­tes, men det går nok når man er i rum­met # iriss

First sci­en­ce day on Spa­ce Sta­tion! Yester­day eve­ning I mis­sed the Da­nish na­tio­nal foot­ball team play but that is OK, I am in spa­ce! # iriss’.

Lands­hol­det for­be­re­der sig nu på den næ­ste vig­ti­ge op­ga­ve: EM- kva­li­fi­ka­tio­nen mod Ar­me­ni­en i Je­re­van mandag af­ten. Må­ske når den dan­ske rum- ro­ligan at kig­ge med på den kamp.

An­dreas Mo­gen­sen skal væ­re ot­te da­ge på Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion, og da­ge­ne er tæt pak­ke­de med forsk­nings­for­søg, hans ar­bejds­gi­ver, Den Eu­ro­pæ­i­ske Rum­fart­sor­ga­ni­sa­tion - ESA, har for­be­redt til ham, li­ge­som han skal te­ste ny tek­no­lo­gi og nye må­der at kom­mu­ni­ke­re med folk på i kon­trol­cen­tre på Jor­den.

Blandt An­dreas Mo­gen­sens ar­bejds­op­ga­ver på run­sta­tio­nen er at prø­ve­kø­re den­ne ro­bot. Fo­to: AFP og pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.