Søn af­slø­rer ef­ter­søgt narko­ba­rons op­holds­sted

I juli gra­ve­de ’ El Cha­po’ sig ud af fængs­let i Me­xi­co Ci­ty. Nu har hans søn - ufor­va­ren­de - gi­vet po­li­ti­et et praj om, hvor han må­ske er

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

UPS

I juli stak den be­ryg­te­de narko­ba­ron Jo­aquin Guz­man - og­så kendt som ’ El Cha­po’ - af fra et top­sik­ret fængsel i Me­xi­co Ci­ty. Si­den flug­ten den 11. juli i år har po­li­ti­et ik­ke væ­ret i stand til at fin­de frem til flugt­fan­gen.

Men et bil­le­de, som Jo­aquin ’ El Cha­po’ Guz­mans søn - 29- åri­ge Jesus Al­fredo Guz­man Sa­la­zar - den 31. au­gust lag­de på Twit­ter, kan gi­ve po­li­ti­et et praj om, hvor den ef­ter­søg­te narko­ba­ron be­fin­der sig. Un­der bil­le­det står der, at det er ta­get i Cos­ta Ri­ca. Det skri­ver The Te­le­graph.

No­get ty­der på, at søn­nen har glemt at slå lo­ka­li­tet­stje­ne­sten på Twit­ter fra, og han har der­med af­slørt, hvor Twit­ter- op­sla­get er la­vet.

På bil­le­det ses Jesus Al­fredo Guz­man Sa­la­zar flan­ke­ret af to mænd. De to mænds an­sig­ter er helt og del­vist dæk­ket af gra­fi­ske iko­ner, men en af mæn­de­ne har ty­de­li­ge lig­he­der med den flyg­te­de Jo­aquin ’ El Cha­po’ Guz­man. Blandt an­det har han sam­me ka­rak­te­ri­sti­ske over­skæg som ’ El Cha­po’.

Har end­nu ik­ke fun­det ham

Bil­le­det har på Twit­ter skabt en storm af spe­ku­la­tio­ner, der går på, at den ef­ter­søg­te narko­ba­ron be­fin­der sig i Cos­ta Ri­ca.

Hvor­vidt bil­le­det er ta­get i den mel­le­ma­me­ri­kan­ske re­pu­blik Cos­ta Ri­ca el­ler i lands­by­en Cos­ta Ri­ca i Si­na­loa i Me­xi­co, mel­der hi­sto­ri­en ik­ke no­get om. Myn­dig­he­der­ne i Cos­ta Ri­ca op­ly­ser iføl­ge The Te­le­graph, at de er ved at ef­ter­for­ske, hvor­vidt Jo­aquin Guz­man op­hol­der sig i lan­det.

Narko­ba­ro­nen

flyg­te­de den 11. juli gen­nem et hul i fængsels­cel­lens bad. Hul­let før­te ned til en 1,5 ki­lo­me­ter lang tun­nel, hvor en mo­tor­cy­kel brag­te ’ El Cha­po’ væk fra det top­sik­re­de fængsel.

Syv per­so­ner an­sat i fængs­let blev ef­ter­føl­gen­de an­holdt, for­di de ef­ter me­xi­cansk po­li­tis op­fat­tel­se hav­de hjul­pet narko­bos­sen med at flyg­te.

Si­den flug­ten fra fængs­let er Jo­aquin ’ El Cha­po’ Guz­man fle­re gan­ge ble­vet spot- tet. Blandt an­det var der ryg­ter om, at han hav­de væ­ret in­vol­ve­ret i en færds­el­su­lyk­ke i det sy­døst­li­ge Me­xi­co.

Myn­dig­he­der­ne skynd­te sig hen til det ho­spi­tal, hvor narko­ba­ro­nen an­gi­ve­ligt skul­le væ­re ind­lagt, men da de nå­e­de frem, var han al­le­re­de ble­vet ud­skre­vet.

Der er ud­lo­vet en du­sør på godt 33,5 mil­li­on kro­ner til den el­ler de per­so­ner, der kan le­de po­li­ti­et på spo­ret af ’ El Cha­po’.

Ups. Med of­fent­lig­gø­rel­sen af bil­le­det til ven­stre på det so­ci­a­le me­die Twit­ter kan den be­ryg­te­de narko­ba­ron Jo­aquin ’ El Cha­po’ Guz­mans søn ha­ve af­slø­ret fa­de­rens op­holds­sted. Om det en­der med at væ­re søn­ni­ke, der der­med får den du­sør på godt 33,5 mio. kr., der er ud­lo­vet til den, der fø­rer til fa­de­rens an­hol­del­se, vi­des ik­ke. Jo­aquin Guz­man gra­ve­de sig ud af sin cel­le ( til høj­re ne­derst) i et el­lers ’ top­sik­ret’ fængsel i Me­xi­co Ci­ty 11. juli. Si­den har der væ­ret en in­tens jagt på narko­ba­ro­nen.

Fo­to: Twit­ter, Afp og Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.