Så man­ge mil­li­ar­der tje­ner lil­le prin­ses­se Char­lot­te

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

GULDBABY

Den bri­ti­ske kon­ge­fa­mi­lies yng­ste med­lem, prin­ses­se Char­lot­te, er fi­re må­ne­der gam­mel. I sin kor­te le­ve­tid har of­fent­lig­he­den kun set den lil­le pi­ge to gan­ge: På hen­des fød­sels­dag og til hen­des bar­nedåb. Al­li­ge­vel vur­de­res prin­ses­se Char­lot­te som en yderst god for­ret­ning for den bri­ti­ske øko­no­mi.

Prin­ses­sen for­ven­tes at ind­kas­se­re over 33 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner til bri­tisk øko­no­mi. Det vur­de­rer Brand Fi­nan­ce iføl­ge CNN. Der­med over­sti­ger prin­ses­se Char­lot­te sin sto­re­bror, prins Ge­or­ge, der ’ kun’ vur­de­res at ind­tje­ne om­kring 25 mil­li­ar­der til kon­ge­ri­get.

Ska­ber salgs­boom

Al­le­re­de ved føds­len op­le­ve­de man­ge bri­ti­ske virk­som­he­der – her­un­der fle­re tøj­mær­ker – store øko­no­mi­ske for­de­le ved den lil­le ny prin­ses­se. Hen­des fød­sel ale­ne vur­de­res til at ha­ve ge­ne­re­ret over en mil­li­ard dan­ske kro­ner.

Til bar­nedå­ben blev prin­ses­se Char­lot­te kørt til kir­ken i en vin­ta­ge- bar­ne­vogn. Det gav virk­som­he­den Prams With Piza­zz, der fin­der og istand­s­æt­ter gam­le bar­ne­vog­ne, et kæm­pe salgs­boom. De blev » over­svøm­met af be­ske­der, émail og opkald « ef­ter ce­re­mo­ni­en, for­kla­rer ejer Scott Frew til CNN.

Prin­ses­sen og prin­sen, der snildt kan si­ges at væ­re sin egen vægt værd i guld, er dog langt­fra at ind­hen­te de­res mor. Her­tu­gin­de Cat­he­ri­ne af Cam­brid­ge har en an­slå­et vær­di for det bri­ti­ske sam­fund på 48 mil­li­ar­der, vur­de­rer Brand Fi­nan­ce.

Den bri­ti­ske prin­ses­se Char­lot­te er blot vist frem for of­fent­lig­he­den to gan­ge i sit kor­te liv, men al­le­re­de nu er hun en god for­ret­ning. Fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.